Departementet vil overta ansvaret for planprogrammet

Samferdselsdepartementet har i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) anbefalt utredninger av korridorer over Jarlsberg, Vear og Nøtterøy mellom Tønsberg og Stokke.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Bane NOR avventer den videre behandlingen av saken hos departementene, og håper på en snarlig avklaring, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

(Last ned brevet fra Samferdselsdepartementet nederst på siden)

Bakgrunnen for brevet er uenighet mellom Bane NOR og kommunene Tønsberg og Færder om hvilke korridorer som skal være med i planprogrammet for dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke.

Kommunene har bedt Bane NOR om å utrede en korridor over Jarlsbergjordene. Dette har Bane NOR akseptert. Kommunene ville imidlertid ikke vedta et planprogram der Nøtterøykorridoren var med som ett av tre alternativer. Derfor har Bane NOR bedt staten overta ansvaret fra kommunene, og sørge for at planprogrammet blir ferdig.

Ber om kommunenes mening
I brevet fastslår Samferdselsdepartementet at de ønsker å overta som ansvarlig myndighet. Videre vises det til «forskrift om konsekvensutredning» hvor det heter at beslutningen om å overføre myndighet må skje «i samråd» med kommunene. Det betyr at KMD må spørre kommunene om hva de mener om en overføring av ansvaret til staten. I tillegg understreker Samferdselsdepartementet at kommunene skal lyttes til gjennom den kommende prosessen:   

«Kommunene gis også mulighet til å uttale seg når Bane NOR sender revidert planprogram på høring og offentlig ettersyn», heter det i brevet.

Departementet skriver at de ønsker et møte med kommunene og Vestfold fylkeskommune før planprogrammet blir fastsatt.

Håper på en rask beslutning
Når det gjelder hvilke korridorer som skal planlegges videre, gjør Samferdselsdepartementet det klart at de ønsker utredninger av Jarlsberg-, Vear- og Nøtterøykorridoren:

«Det er videre viktig at valg av korridorer ses i lys av målene for InterCity-utbyggingen om kortere reisetid og økt kapasitet, samtidig som planlegging skal legge vekt på kostnadseffektive løsninger. Å gå videre kun med Vear- og Jarlsberg-korridorene vil etter vårt syn ikke i tilstrekkelig grad ivareta disse hensynene».

Når planprogrammet er fastsatt, foreslår departementet at kommunene fortsetter som planmyndighet i den videre planleggingen.

– Nå avventer Bane NOR den videre behandlingen av saken hos departementene, og håper på en snarlig avklaring, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Forklaring av begreper:

En korridor er i jernbanesammenheng et område hvor det kan bli bygget dobbeltsporet jernbane. En korridor går mellom to steder som for eksempel Tønsberg og Stokke, og kan variere i bredde (vanligvis mellom 300 og 800 meter bred, gjerne noe smalere i byene).

Planprogrammet er dokumentet som bestemmer hvilke korridorer som skal utredes, planlegges og sammenlignes, for å finne ut hvor det vil være best å bygge en ny dobbeltsporet jernbane i fremtiden.

Fastsettelse av planprogram er når innholdet i planprogrammet er endelig bestemt. Et fastsatt planprogram forteller hvilke korridorer som er med i den videre planleggingen.

Planmyndighet er den offentlige instansen som fastsetter planprogrammet. Dette kan enten være en kommune eller staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eller ved fagetater som Samferdselsdepartementet.

Neste planfase er kommunedelplanen. Her bestemmes det hvilken av korridorene som skal planlegges videre, med tanke på utbygging.

I reguleringsplanen blir det besluttet nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå, innenfor den korridoren som er valgt.