Debatt om sentrumsutvikling i Larvik

Noen tror Bane NOR har bestemt seg for hvilken løsning som skal velges i Larvik. Det stemmer ikke, både Kongegata og Indre havn er realistiske alternativer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Vi ser for øvrig at det pågår en interessant debatt om sentrums- og knutepunktutvikling i Larvik. Det er positivt, og vi ønsker en slik diskusjon velkommen! skriver planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Vi utreder begge alternativer og foreløpig står de helt likt: disse stasjonsløsningene er aktuelle, realistiske og gjennomførbare. Bane NOR har ikke valgt løsning og kommer heller ikke til å gjøre det før vi sender over vår anbefaling til kommunen ved årsskiftet 2018/2019.

Dagens bilde viser at kostnadene er på samme nivå for Indre havn og Kongegata. Dette kan naturligvis forandre seg etter hvert som vi får enda mer kunnskap om alternativene, men slik er bildet i dag.

Interessant diskusjon om byen
Vi ser for øvrig at det pågår en interessant debatt om sentrums- og knutepunktutvikling i Larvik. Det er positivt, og vi ønsker en slik diskusjon velkommen! Vi ønsker å minne om følgende: Stortinget har bestemt at InterCity-tilbudet skal handle om langt mer enn bare transport, det skal bidra til mer attraktive og klimavennlige byer. En revitalisering av sentrum skal skape større trivsel – som i sin tur fører til vekst.

Sentrale jernbanestasjoner skal fungere som knutepunkt for kollektivtrafikken, og sørger for aktivitet og fortetting i sentrum. Det er viktig av flere grunner: det fører til færre bilturer internt i kommunen når flere bor, jobber og handler i sentrum – ved et kollektivknutepunkt. Da velger flere bussen, sykkelen eller går, til beste for miljøet, folkehelsa og trivselen. Fortetting hindrer også byspredning, en uheldig effekt når det bygges nytt i tidligere ubebygde områder utenfor byen. Det går gjerne utover natur eller jordbruk, det skaper større avstand til sentrum, og dermed mer biltrafikk innad i kommunen.

Ønsker debatt basert på fakta
Vil en ha et levende sentrum med folk i gatene, er viktige virkemidler et sentralt kollektivknutepunkt, legge til rette for byliv og gående og syklende. Flere biler skaper ikke attraktive og trivelige byrom. Ikke er det fremtidsrettet heller, med tanke på de klimautfordringene vi står foran.

Bane NOR ønsker en debatt som fokuserer på følgende: hva vil innbyggerne at InterCity skal gi kommunen og byen? Det er viktig at den offentlige samtalen i størst mulig grad baserer seg på fakta. Det vil vi bidra til gjennom å vise hvilke tekniske løsninger som er mulige, henvise til transportforskning om knutepunktutvikling og ved å fortelle om resultater fra våre konsekvensutredninger. Utover høsten kommer vi til å presentere konklusjonene i en rekke fagrapporter om positive og negative konsekvenser av dobbeltspor i Stålaker- og Verningenkorridoren og stasjonsplasseringer i Indre havn og Kongegata.

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR