Ber staten vurdere korridorer i Tønsberg

Bane NOR har bedt staten avklare hvilke korridorer for dobbeltspor som skal planlegges videre i Tønsberg og Nøtterøy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Det er synd at vi ikke kunne komme til enighet med kommunene. Nå avventer vi departementets behandling, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Lars Frøystein, Bane NOR

I utgangspunktet er det kommunene som skal behandle og vedta planene for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik. Det har også skjedd både i Sandefjord og Larvik kommuner for strekningen mellom Stokke og Larvik. I Tønsberg og Nøtterøy har det vært uenighet mellom kommunene og Bane NOR om hvilke korridorer som skal utredes videre.

Usikker fremdrift
Kommunene ba Bane NOR inkludere en korridor over Jarlsbergjordene i planprogrammet. Det har Bane NOR vært åpne for. Tønsberg og Nøtterøy ønsket imidlertid ikke å vedta et planprogram der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. I brevet som Bane NOR har sendt til departementet heter det:

«Bane NOR mener at det er av nasjonal interesse å få utredet Nøtterøykorridoren fordi den svarer godt på IC-prosjektets mål og at det er for tidlig å legge den bort på dette tidspunktet i prosessen».

– Det er synd at vi ikke kunne komme til enighet med kommunene. Nå avventer vi departementets behandling, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Det er foreløpig usikkert hvor lang tid det tar.

Flere alternativer på strekningen
Rent formelt går brevet til Samferdselsdepartementet, men det er trolig Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal fastsette planprogrammet. Bane NOR har bedt om en beslutning om hvilke korridorer som skal planlegges videre. Her står det mellom flere alternativer:

 • Vearkorridoren

Både kommunene og Bane NOR ønsker dette alternativet utredet. Bane NOR har imidlertid mottatt varsel om mulige innsigelser fra både Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Riksantikvaren. Innsigelse er en form for «vetorett» fra statlige, regionale eller lokale myndigheter. Eventuelle innsigelser må Bane NOR finne en løsning på, slik at de blir avklart før kommunedelplanen kan vedtas.

 • Nøtterøykorridoren

Her finnes det to alternativer: Bane NORs opprinnelige forslag i bro over Kanalen, tunnel under Teieskogen og bro over Vestfjorden. Her har Kystverket varslet mulig innsigelse med tanke på farleden inn til Tønsberg.

Fylkesmannen i Vestfold har i tillegg bedt Bane NOR vurdere et annet alternativ i Nøtterøykorridoren; der dobbeltsporet går i tunnel under Kanalen. Dette alternativet vil trolig være svært dyrt, og krever et stort, åpent anleggsområde gjennom deler av Tønsberg sentrum, Kanalen og over til Nøtterøy.

 • Jarlsbergkorridoren

Her foreligger det flere alternativer. De følgende er mest aktuelle: en med stasjon på Korten og en som bruker dagens sløyfe gjennom sentrum. Ingen av disse forslagene har vært ute på høring og er derfor ikke behandlet av myndigheter med innsigelsesrett.

Nå skal departementet bestemme
Nå er det opp til staten å avklare den videre prosessen.

– Vi forholder vi oss til departementets beslutning, og ser frem til å fortsette planleggingen av dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke, sier Solhaug.

Statlige føringer til Bane NOR og InterCity-kommunene:

 • Et pålitelig og punktlig togtilbud med kort reisetid, høy kapasitet og flere avganger.
 • Et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem.
 • Begrense inngrep i natur, dyreliv, matjord og kulturminner.
 • Gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger.
 • Bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter.
 • Øke tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området.
 • Krav om samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger
 • Det er satt klare rammer for investeringskostnadene