Bane NORs vurdering av nytt forslag i Tønsberg

Firmaet Norsk Bane AS har presentert noen ideer om hvordan det kan bygges nytt dobbeltspor og ny stasjon i Tønsberg. Her er Bane NORs foreløpige vurdering av forslaget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En tunnel under Tønsberg sentrum vil måtte bygges med åpen byggegrop. Det betyr at vi må grave oss nedover fra overflaten og rive de bygningene som står over tunneltraséen, skriver prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Fredag 2. november hadde Tønsbergs Blad en artikkel der Norsk Bane AS lanserte et nytt forslag til utbygging av dobbeltspor gjennom byen. Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR har følgende kommentar til firmaets idé:

Vi har ikke fått sett i detalj på forslaget fra Norsk Bane, og tar forbehold om det. Utfra våre første vurderinger er vi usikre på om dette er gjennomførbart rent teknisk. Planen ser ut til å medføre svært høye kostnader og store konsekvenser for byen.

Det er usikkert hvor mye fjell det er under bakken i disse områdene. Det er tvert imot grunn til å tro at grunnforholdene er vanskelige (kvikkleire) og at dette kan gi fare for setningsskader. Skal vi grave oss dypt ned, kan grunnvannet forsvinne lenger ned i bakken. Det kan endre trykket og spenningene i leirmassene under byen, og medføre store setningsskader på dagens bygninger.

En tunnel under Tønsberg sentrum vil måtte bygges med åpen byggegrop. Det betyr at vi må grave oss nedover fra overflaten og rive de bygningene som står over tunneltraséen. I hullet som graves ut i bakken må det lages støttevegger og utføres grunnforsterkninger, før massen graves ut og det støpes en betongkulvert i den åpne gropen. Dette er komplisert, krever store arealer og er svært dyrt.

Dette er som sagt en første og foreløpig vurdering av disse planene. Vi skal nå se nærmere på forslaget og komme tilbake med en grundigere gjennomgang, sammen med andre vurderinger knyttet til utarbeidelse av planprogrammet.