Åpen kontordag i Larvik fredag 20. april

Bane NOR og Larvik kommune arrangerer «åpen kontordag» fredag 20. april. Da kan du komme og snakke med planleggerne av dobbeltsporet jernbane.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra klokka 13.00 til klokka 19.00 vil det være folk fra Bane NOR og kommunen på ByLab, med adresse Torget 10 i Larvik. Her er alle velkomne til å stille spørsmål og snakke med saksbehandlerne.

Klokka 17.00 holdes det et foredrag fra Bane NOR som beskriver grunnforhold og mulige byggemetoder for Kongegata og Indre havn.

– Jeg håper mange vil komme! Vi skal forsøke å besvare de spørsmålene folk har. Men husk at det fortsatt er tidlig i planleggingsprosessen. Det er derfor mye vi foreløpig ikke kan svare på, understreker planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Hun ber om forståelse for at det kan bli noe ventetid, hvis det er mange som har spørsmål og innspill til kommunens og Bane NORs ansatte.

Et komplekst puslespill
Før jul vedtok Larvik kommune planprogram for strekningen Furustad-Larvik. Det betyr at Bane NOR skal utrede to alternativer: Stålakerkorridoren og Verningenkorridoren, i tillegg til to mulige stasjonslokaliseringer i Kongegata og Indre havn.

2018 skal brukes til å utrede og analysere konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonsplasseringene i Larvik. Det gjelder både positive og negative effekter for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi.

– Å planlegge og bygge dobbeltspor er et komplekst arbeid. Dette er et stort puslespill som skal settes sammen. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder. Derfor har vi en stor jobb foran oss med å utrede korridorene og stasjonsløsningene i planprogrammet, sier Solhaug.

Ønsker forslag og innspill

Ved årsskiftet 2018/2019 skal Bane NOR presentere sin anbefaling om hvilken korridor som bør bygges ut, og hvor stasjonen bør ligge. Det gjøres utfra grundige faglige vurderinger og føringene fra Stortinget.

Deretter får Larviks politikere kommunedelplanen til behandling (med Bane NORs anbefaling), før den legges ut på høring vinteren/våren 2019. Da kan alle som vil sende oss synspunkter, innspill og forslag. Alle disse høringsuttalelsene skal gjennomgås og svares ut av Bane NOR.

I juni 2019 skal planen sluttbehandles i kommunestyret. Da skal politikerne bestemme hvilken korridor som skal planlegges videre og bygges ut.

Åpne kontordager og folkemøter

Underveis i løpet av året skal Bane NOR holde både politikere og befolkningen i Larvik orientert om kunnskapen vi får fra utredningene. Det er foreløpig lagt opp til følgende opplegg:

Vår/sommer 2018:

  • Åpne kontordager (som varsles i lokalavisa og på nettsider hos kommunen/Bane NOR).
  • Vi inviterer til møter med lag og foreninger.
  • Vår/sommer 2018: Åpent folkemøte.

Høsten 2018:

  • Bane NOR vil informere om innholdet i fagrapportene.
  • Desember 2018: Åpent folkemøte.