Anbefaler stasjon i Larviks indre havn

På strekningen mellom Sandefjord og Larvik anbefaler Bane NOR videre planlegging av dobbeltspor i Stålaker øst-korridoren og stasjon i Indre havn.

En stasjon i Indre havn passer bygger opp under dagens bystruktur og er i tråd med kommunens vedtatte planer. Denne løsningen bryter ikke dagens gateløp og krever mindre endringer i sentrum. Illustrasjon: Bane NOR

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Som ledd i dette store prosjektet har Bane NOR jobbet med en kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen mellom Virik i Sandefjord og Kleivertunnelen i Larvik.

På den første delen av strekningen er det utredet tre alternativer: Verningen, Stålaker vest og Stålaker øst. På strekningen inne i Larvik by, mellom Byskogen og Kleivertunnelen, er det utredet fire stasjonsløsninger: Indre havn (et høyt og et lavt alternativ) og Kongegata (et høyt og et lavt alternativ).

Best og billigst
Onsdag 12. desember presenterte Bane NOR sin anbefaling – først for kommunestyret i Larvik og deretter på et åpent folkemøte. Et grundig utredningsarbeid har ført frem til følgende konklusjon: Stålaker øst og Indre havn høy er totalt sett best.

(Se presentasjonen som ble holdt i kommunestyret og på folkemøtet nederst på siden)

– Det er mye som skiller korridorene mellom Sandefjord og Larvik. Stålaker øst fremstår som det klart beste alternativet og har også lavest kostnad, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.  

Hun mener bildet er mer sammensatt i Larvik by:

– Vi har to gode alternativer i Kongegata og Indre havn. Bane NOR anbefaler høyt alternativ i Indre havn og er trygge på denne konklusjonen. Dette er den beste løsningen for jernbanen, byen og utfra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Solhaug.

Tilrettelagt for byutviklingen
En stasjon i Indre havn passer bygger opp under dagens bystruktur og er i tråd med kommunens vedtatte planer. Denne løsningen bryter ikke dagens gateløp og krever mindre endringer i sentrum.

– En stasjon i Kongegata gir litt kortere reisetid og derfor samfunnet litt mer nytte, sammenlignet med Indre havn. Men stasjonen i Kongegata koster langt mer og får derfor totalt sett lavere samfunnsøkonomisk nytte, forklarer Solhaug.

Berører mange boliger
Det er ingen tvil om at bygging av dobbeltspor gjennom tettbygde strøk får både positive og negative konsekvenser. I Indre havn-korridoren blir ca. 45 boenheter berørt. Det tilsvarende tallet for høy variant i Kongegata er rundt 220 boenheter. Det viser foreløpige utregninger fra Bane NOR.

– Vi har full forståelse for at dette er vanskelig for de som blir rammet, og vil ha tett dialog med grunneierne gjennom denne prosessen, sier Solhaug.

Mellom Virik og Byskogen gjelder dette 10-15 boligbygg i Stålaker-korridoren (både østre og vestre alternativ), og 20-25 boligbygg i Verningenkorridoren.

Et moderne togtilbud
Bakgrunnen for InterCity-prosjektet er Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. I 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette vil være den siste strekningen som gjenstår i arbeidet med et sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn. Utbyggingen skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.