Vil foreslå korridor over Jarlsbergjordene

Bane NOR har lyttet til lokale ønsker og vil anbefale utredning av en korridor over Jarlsbergjordene. Her kan du lese om hvilke alternativer vi vurdere og konsekvensene av dem.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Når vi utreder en Jarlsbergkorridor, er det for å skaffe oss mer kunnskap. Bane NOR ønsker å finne løsninger som gjør dette alternativet best mulig. Slik jobber vi med alle korridorer enten de går over Nøtterøy, Vear eller Jarlsbergjordene, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Bane NOR

Bakgrunn: InterCity-satsingen skal gi oss et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Dobbeltsporet mellom Tønsberg og Larvik er en del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt og en delstrekning på ruten mellom Oslo og Porsgrunn.

Tønsberg og Nøtterøy kommuner ønsker ikke å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor, der Nøtterøykorridoren er med som ett av tre alternativer. Derfor vil Bane NOR be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke.

Kommunene har bedt Bane NOR ta med en variant av Jarlsbergkorridoren i planprogrammet. Kommunene har samtidig bedt det statlige foretaket vurdere, og bestemme, hvilken av variantene dette skal bli.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal fastsette planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke.

Konklusjon: Bane NOR vil anbefale departementet å ta med en korridor over Jarlsbergjordene i planprogrammet. Resultatet av Bane NORs fremtidige utredninger vil avgjøre hvilken korridor som til slutt anbefales.

Alternativer over Jarlsbergjordene:
Tidligere utredninger har gitt Bane NOR kunnskap om hvor dobbeltsporet kan gå over Jarlsbergjordene, og noen konsekvenser av disse alternativene. Foretaket vil derfor se nærmere på to korridorer: 1B-4 med stasjon ved Korten og en variant som følger dagens enkeltspor i sløyfe gjennom byen.

Jarlsbergkorridor med sløyfa

 • Denne løsningen vil gi byen den mest sentrale stasjonsplasseringen (i likhet med Nøtterøykorridoren). Det er best i forhold til dagens bykjerne og infrastrukturen for gående og syklende.
 • Som Vear- og Nøtterøykorridorene bruker dette alternativet dagens Jarlsbergtunnel som utgangspunkt. Sporet i dette alternativet vil gå «på terreng», altså over bakken.
 • Et dobbeltspor vil føre til et langt bredere anlegg enn dagens jernbane. Dermed vil flere som bor tett inntil dagens enkeltspor måtte flytte. Både under anleggsperioden og etter ferdig utbygging vil denne løsningen legge beslag på et stort og verdifullt område i byen.
 • Reisetiden blir lang når toget skal gå en ekstra runde gjennom byen og i en lengre trasé mot Stokke.
 • Det blir vanskelig å finne gode løsninger for trafikkavvikling gjennom byen. Noen veier må stenges for trafikk, andre steder må gatene og jernbanen heves og senkes. Dette er både dyrt og plasskrevende.
 • Trafikken på Vestfoldbanen kan bli stengt/lagt om i perioder, når det skal bygges langs dagens spor.

Jarlsbergkorridor 1B-4

 • Dette alternativet vil føre til at sløyfa kan fjernes, noe som vil åpne store arealer for byutvikling i Tønsberg sentrum. Dette er felles for 1B-4, Vearkorridoren og deler av Nøtterøykorridoren.
 • Dette alternativet vil gå utenom dagens bykjerne (i likhet med Vearkorridoren).
 • Et nytt spor gjennom Tønsberg må kobles sammen med dobbeltsporet fra Barkåker. For alternativet 1B-4 krever det en ny tunnel i Frodeåsen for at banen skal kunne svinge mot Korten og ny stasjon der.
 • I liket med de øvrige korridorene vil også dette alternativet føre til at bebyggelse må rives. For korridor 1B-4 gjelder det trolig hus i Solvang-området og bygg i Statens park.
 • Stasjonen på Korten er den minst sentrale av de mulige løsningene. Det gjør alternativet mindre tilgjengelig for annen kollektivtrafikk, syklende og gående.
 • Hele trafikksystemet på Korten vil måtte legges om. Her er det lite ledig areal til å skape et godt knutepunkt og stedet ligger langt fra kommunens vedtatte område for byutvikling og vekst: Stensarmen. Alternativet kan derfor være i konflikt med nasjonale retningslinjer for knutepunktutvikling og Planleggingssjef for Tønsberg-Larvik Hanne Sophie Solhaug. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR miljøvennlig fortetting av byenes sentrum.
 • Sør for dagens riksvei 300 ligger deler av Ilene naturreservat. 1B-4 vil trolig kreve direkte inngrep i verneområdet – enten fordi banen må legges her, eller fordi veien må flyttes hit som følge av et nytt dobbeltspor.

Felles for begge løsningene:

 • Korridoren vil gi store inngrep i dyrket mark mellom Jarlsbergjordene og Stokke. Foreløpige beregninger viser at dette alternativet vil beslaglegge tre til fire ganger så mye jordbruksareal som Vearkorridoren og Nøtterøykorridoren.
 • Landskapsbildet og kulturminneområdet på Jarlsberg vil bli sterkt berørt.

– Når vi utreder en Jarlsbergkorridor, er det for å skaffe oss mer kunnskap. Bane NOR ønsker å finne løsninger som gjør dette alternativet best mulig. Slik jobber vi med alle korridorer enten de går over Nøtterøy, Vear eller Jarlsbergjordene, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR

Etter utredningene vil Bane NOR komme med sin endelige anbefaling av hvor dobbeltsporet bør gå.

– Det skjer utfra den brede kunnskapen vi samler om tekniske løsninger, konsekvenser og kostnader. Det beste alternativet blir vår anbefaling, enten det er Nøtterøy-, Vear- eller Jarlsbergkorridoren, sier Solhaug.