Vedtok planer for dobbeltspor i Larvik

Onsdag 29. november ble planprogrammet for dobbeltspor enstemmig vedtatt i formannskapet. Bane NOR skal utrede to korridorer og to mulige stasjoner i Indre havn og Kongegata.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

– Å planlegge og bygge dobbeltspor er et komplekst arbeid. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder. Derfor har vi en stor jobb foran oss med å utrede korridorene og stasjonsløsningene i planprogrammet, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Den endelige politiske behandlingen av planprogrammet skjer imidlertid 13. desember i kommunestyret.

– Vi er glade for vedtaket i formannskapet. Nå ser vi fram til møtet i kommunestyret, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug.

Les hele formannskapets vedtak nederst i saken

Ordføreren var fornøyd
Under behandlingen i formannskapet ble planprogrammet diskutert av Larviks politikere. Det kom forslag om å utrede en stasjon utenfor sentrum og fjerne alternativet Indre havn fra planprogrammet. Disse forslagene fikk kun få stemmer, før rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, sammen med et tillegg fra ordfører Rune Høiseth (Ap).

Ordføreren var godt fornøyd med utfallet.

– Lokal enighet, det er kjempeviktig, og det ser vi at vi har klart å jobbe oss fram til nå. Jeg må innrømme at jeg faktisk ikke hadde forventet det, men det ble altså enstemmig, uttalte en smilende Høiseth til Østlands-Posten.

Viktig med debatt basert på fakta
Diskusjonen under møtet handlet mye om parkeringsmuligheter ved en ny stasjon, men kom også innom temaer som jordvern, sentrumsutvikling og støy i anleggsperioden.

Les hva Bane NOR har skrevet om parkering i Larvik her

Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug ønsker diskusjonen velkommen.

– Et vedtatt planprogram er begynnelsen på en lang prosess og en lengre offentlig debatt. Vi har bedt folk om å engasjere seg. Det er viktig for byen, og det er viktig at folk ønsker en diskusjon basert på fakta og kunnskap, sier Solhaug.

Et komplekst puslespill
Planleggingssjefen mener dette er vanskelig, fordi mye fortsatt er uvisst. Bane NOR skal bruke 2018 til å utrede og analysere konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonsplasseringene. Det gjelder både positive og negative effekter for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi. Resultatene av disse kartleggingene skal offentliggjøres og gjøres kjent i Larvik.

– Å planlegge og bygge dobbeltspor er et komplekst arbeid. Dette er et stort puslespill som skal settes sammen. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder. Derfor har vi en stor jobb foran oss med å utrede korridorene og stasjonsløsningene i planprogrammet, sier Solhaug.

Dette har Stortinget bestemt at Bane NOR og InterCity-kommunene skal levere:

  • Et pålitelig og punktlig togtilbud med kort reisetid, høy kapasitet og flere avganger
  • Et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem
  • Begrense inngrep i natur, dyreliv, matjord og kulturminner
  • Gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger
  • Bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter
  • Øke tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området

Dette er det enstemmige vedtaket fra formannskapet i Larvik kommune:

1. I hht plan- og bygningsloven § 11-13 fastsettes planprogram for kommunedelplan

«Dobbeltspor Stokke – Larvik, oktober 2017» for strekningen gjennom Larvik kommune.

2. Larvik kommune ønsker å videreføre og inkludere følgende punkter, fra KST-sak 043/17, i planprogrammet.

a) Punktene 8, 9 og 13-15 må sees i sammenheng, og legges inn i planprogrammets kap. 5.4.1 - «Potensialet for knutepunktutvikling», med krav om at det utarbeides en trafikkanalyse og gatebruksplaner.

- Pkt. 8 – Det må etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser i nær tilknytning til stasjonen.

- Pkt. 9 – Det må etableres gode og effektive tilførselsveier til stasjonen og parkeringsplassene.

- Pkt. 13 – Konsekvensene for vegsystemet og parkeringsforhold på beskrives tydelig i utredningen.

- Pkt. 14 – Reservekapasitet for parkering må utredes.

- Pkt. 15 – Det må utarbeides gatebruksplaner for nærområdene til den nye stasjonen.

b) Bane NOR skal gjennom planarbeidet både vise mulige sportilknytninger til Larvik havn og kostnadsestimere disse løsningene. Sportilknytningen må løses uten å benytte eksisterende spor over Torstrand. Dette må legges inn som eget underpunkt i kap. 5.4 – «Andre samfunnsmessige» virkninger.

c) For korridorer via Kongegata er det viktig å konsekvensutrede forskjellige drivemetoder, herunder løsmassetunnel og «cut&cover» kulvert, for jernbanetunnelen gjennom Larvik sentrum. I utredningen skal både ulemper i anleggsperioden og potensialet for gjenoppbygging av en bystruktur vises for begge drivemetodene, slik at beslutningsgrunnlaget blir tilstrekkelig.

3. Bane NOR åpner i planprogrammets kapittel 6, «planprosess og medvirkning», for siling av alternativer innenfor en korridor underveis i planarbeidet. Premisset for siling er at det finnes flere alternativer innenfor korridoren. For å ivareta kommunens interesser og for å sikre framdriften i prosjektet kan Larvik kommune, underveis i planprosessen, fatte vedtak knyttet til planarbeidet. Kommunestyret delegerer slik vedtaksmyndighet til formannskapet.

4. Larvik kommune ber Bane NOR utarbeide en mulighetsanalyse for stasjonsalternativene i Kongegata og på Indre havn. Arbeidet gjøres i samarbeid med Larvik kommune. Etterbruk av dagens sporområde fra Lågen til Kleivertunnelen inkluderes i arbeidet.

5. Slik det framkommer i planprogrammets kapittel 6.7 – «Videre planlegging», skal etterbruk av eksisterende jernbane avklares i en egen planprosess. Larvik kommune forutsetter at dette skjer gjennom en egen reguleringsplanprosess i regi av Bane NOR.

6. For å ivareta Larvik kommunes innbyggere i planprosessen vil det være behov for en omfattende medvirkningsprosess. Det må derfor utarbeides en medvirkningsplan i samarbeid med Bane NOR umiddelbart etter fastsettelse av planprogram.

7. «Kongegataalternativet» fremstår som det klart foretrukne alternativ for videre konsekvensutredning. Med bakgrunn i opplysninger i revidert planprogram og BaneNors orientering i formannskapet , mener Larvik kommunestyre at stasjonsalternativet i «Indre Havn» ikke vil gi en tilfredsstillende by -og sentrumsutvikling . Larvik kommune kan ikke akseptere en forringelsen av de historiske viktige områdene rundt Herregården.

Larvik kommunestyre ber om at i den videre planprosess og konsekvensutredninger ser på en fleksibel plassering av fremtidig stasjon i dette området som muliggjør en parkering / adkomst fra Bergeløkkaområdet, samtidig som en også ivaretar en sentrumsutvikling. Larvik kommunestyre legger til grunn intensjonene i et kollektivknutepunkt.

Larvik kommunestyre ber om at det utredes en mulighet for heis / rulletrapp forbindelse fra Øvre Bøkeligate / Gårdsbakken til stasjonsområdet.