Tønsberg trenger realistiske planer for jernbanen

Flere ønsker seg en ny jernbane i tunnel under hele Tønsberg, Nøtterøy og Vestfjorden. Bane NOR har anbefalt et helt annet alternativ. Her forklarer vi hvorfor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity-satsingen skal gi oss et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Dobbeltsporet gjennom Tønsberg er en del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt og en del av ruten mellom Oslo og Skien. Vi har allerede planlagt og delvis bygget fra Skøyen til Lysaker i Oslo, gjennom Sandvika, Asker og Drammen.

Det er ingen som snakker om at Bane NOR har rasert verken Oslo vest, Sandvika eller Asker. Ikke har vi tenkt å ødelegge Drammen heller. Det vet Buskerud-hovedstadens politikere. Derfor vedtok de utbygging av Bane NORs anbefalte korridor før jul i fjor. Dobbeltsporet gjennom Oslo, Akershus, Buskerud og nordre Vestfold er grunnen til at folk i Tønsberg får et raskere og mer pålitelig togtilbud fra 2024. Nå må vi finne gode løsninger for jernbanen gjennom Tønsberg, slik at også folk i Sandefjord, Larvik og Grenlandsbyene får et raskt og moderne kollektivtilbud.

Grunnvannet kan forsvinne
Vi ser at flere som skriver innlegg i Tønsbergs Blad ønsker seg tunnel under hele byen, Kanalen, Nøtterøy og Vestfjorden. Bane NOR har fått spørsmålet: «Var ikke det planen når Jarlsbergtunnelen ble bygget?»

Det er riktig at dette var planen for flere år siden, i en innledende fase av prosjektet. Etter å ha fått ny kunnskap om hva en slik korridor vil innebære, ønsker Bane NOR ikke å utrede alternativet videre. Det skyldes hovedsakelig vanskelige grunnforhold (kvikkleire), fare for setningsskader og økonomi. Skal vi grave oss dypt ned, kan grunnvannet forsvinne lengre ned i bakken. Dermed kan det komme oksygen til som starter en forråtnelsesprosess av kulturlagene under middelalderbyen. Senkes grunnvannet endres også trykket og spenningene i leirmassene. Det kan medføre store setningsskader på dagens bygninger.

Tunnelbygging er belastende for byen
En tunnel under Tønsberg sentrum vil måtte bygges med åpen byggegrop. Det betyr at vi må grave oss nedover fra overflaten. Her må det lages støttevegger, vispes inn kalk og sement i leiren for å stabilisere grunnen og deretter støpes en betongkulvert i den åpne gropen. Dette er komplisert og krever store arealer. I anleggsperioden vil det være langt enklere, bedre og raskere for byen å bygge dobbeltspor over bakken. Med så kompliserte grunnforhold stiger også investeringskostnadene. Storsamfunnet har allerede sagt ja til å bruke flere milliarder kroner så Tønsberg-området får en moderne jernbane i 2024. En lang tunnel gjennom leire vil øke disse kostnadene voldsomt.

Planleggingssjef for Tønsberg-Larvik Hanne Sophie Solhaug. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR Vårt alternativ løser trafikkproblemer
Bane NOR har allerede foreslått en Nøtterøykorridor. Den har møtt protester lokalt og vi erkjenner at det er problematisk med en bro over Kanalen som stenger for seilbåter og større skip. Men denne løsningen har ellers mange positive effekter: Vi kan få en flott bro over Vestfjorden som skipstrafikken kan passere under, Teieskogen vil stå urørt og rundkjøringen ved Kanalen kan ligge som i dag – også i anleggsperioden. Dobbeltsporene vil gå på en lav bro fra stasjonen i Tønsberg sentrum til Teieskogen, men høyden på jernbanen vil ligge under hustakene og dermed ha små konsekvenser for byens visuelle uttrykk. I tillegg vil korridoren løse en del av dagens trafikkproblemer i sentrum.

En motor for byutvikling
Når byutviklingsområdet på Stensarmen og jernbanen planlegges samtidig, kan vi finne gode løsninger: både for området som helhet, for kryssing av kanalen og attraktive småbåthavner. På Stensarmen har kommunen vedtatt både byutvikling og utvidelse av sentrum. En jernbanebro i dette området endrer ikke på mulighetene for å bygge gode byrom, handel og boliger. Faktisk kan investeringene til jernbanen virke som en motor i denne utviklingen. Et eksempel på denne effekten ser vi i Drammen: Der har utvidelsen av motorveibroen vært drivkraften i arbeidet med å forskjønne og omskape områdene under broen og nærliggende arealer langs elva. Drammen har gjennom flere år klart å kombinere store og små samferdselsprosjekter med vellykket og prisbelønnet byutvikling.

Tidsplanen er viktig
Bane NOR ønsker å opprettholde tidsplanen for en moderne jernbane på strekningen Tønsberg- Larvik. Skal vi klare det må lokale, regionale og nasjonale myndigheter samarbeide nært, klokt og godt. Da finner vi løsninger – selv om endringer kan være vanskelige å akseptere for dagens lokalsamfunn. Vi tror framtidens innbyggere vil sette pris på løsninger som gir gode transporttilbud, og bidrar til det grønne skiftet.

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR