Tog over Jarlsbergjordene når ikke fremtidens transportmål

Bane NOR ønsker ikke å utrede muligheten for et nytt dobbeltspor over Jarlsbergjordene, der dagens togspor går. Her forklarer vi hvorfor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Tønsberg, Sandefjord og Larvik står foran en befolkningsvekst som vil føre til flere reiser mellom byene og mot Oslo-området. Istedenfor en trafikkøkning som fører til bilkøer, bør det være mulig å velge buss og tog.

Nasjonale mål fra Stortinget
InterCity-satsingen er vedtatt av Stortinget i Nasjonal Transportplan. Våre folkevalgte har bestemt at fremtidens togtilbud skal transportere oss raskere og oftere mellom byene. Stasjonene skal ligge sentralt i byene, ikke utenfor.

 Bane NOR skal jobbe etter føringene i Nasjonal transportplan, Klimaforliket, Klimameldingen og statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Disse retningslinjene gjelder også for kommuner og fylker. Ønsker vestfoldingene nytt dobbeltspor til distriktet, må vi derfor satse på korridorer som tar hensyn til disse politiske føringene.

Korridorene oppfyller ikke målene
Bane NOR følger stegene i plan- og bygningsloven. En kan si at prosjektet går fra «grovskisser» til stadig mer detaljerte planer jo nærmere byggestart vi kommer. Bak oss ligger konseptvalgutredning og forstudie av strekningen Tønsberg-Larvik. I forstudiet er korridorene over Jarlsbergjordene tatt med som mulige alternativer. I planprogrammet som kommer i mars er de tatt ut, fordi disse korridorene ikke oppfyller de nasjonale føringene og målene. Nedenfor skal vi forsøke å forklare hvorfor det er slik. 

Reisetiden er uakseptabel
Jernbanesløyfa i Tønsberg, og distansen over Jarlsbergjordene, gir disse korridorene tre minutter lenger reisetid enn alternativene. Det høres kanskje lite ut. Men når vi skal spare over 20 minutter reisetid på hele strekningen Tønsberg-Larvik, er det mye. Hvis vi skal oppnå Stortingets føringer om kortere reisetid trenger vi raske korridorer gjennom både Tønsberg, Sandefjord og Larvik. 

Planleggingssjef for Tønsberg-Larvik Hanne Sophie Solhaug. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR Grunnforholdene er vanskelige
Det er en kjent sak at grunnforholdene over Jarlsbergjordene er vanskelige. Det har vist seg at bygging her krever mer kompliserte løsninger enn først antatt: Dobbeltsporet ville måtte legges på en over 1500 meter lang bro, hevet flere meter over bakken. En slik løsning ville ført til et betydelig høyere kostnadsnivå enn først antatt.

Kryssing av veiene er problematisk
Skulle enkeltsporet langs jernbanesløyfa vært erstattet av et dobbeltspor, ville det krevd langt større plass. Store deler av dagens bebyggelse langs sporet ville blitt revet. I tillegg ville et dobbeltspor ført til store utfordringer ved kryssing av veisystemet ut i fra sløyfa, og ut fra Tønsberg by, mot Jarlsbergjordene.

Vi har bedre alternativer
Korridorene med sløyfe i Tønsberg og over Jarlsbergjordene ville altså gi oss lengre reisetid, vanskelige grunnforhold, problematisk veikryssing og like høye investeringskostnader som alternativene. Dermed er den samfunnsøkonomiske nytten langt dårligere enn for Vearkorridoren og Nøtterøykorridoren.

Vi har nok kunnskap om korridorene over Jarlsbergjordene til å fastslå at det ikke kan anbefales å fortsette planleggingen av disse. Bane NOR kan ikke bruke offentlige midler til utredning av et transporttilbud som ikke blir vesentlig bedre enn dagens tilbud.

Det vi derimot vil gjøre er å fortsette planleggingen av dobbeltspor over Vear og Nøtterøy. Vi vil være i dialog med begge kommunene for å gjøre disse alternativene så gode som mulig for regionen, lokalsamfunnet og jernbanen.

Hanne Sophie Solhaug 
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik 
InterCity-prosjektet Bane NOR