Tilleggshøring av Verningenkorridoren

Varsel om utvidelse av pågående kommunedelplanarbeid og høring av ny utredningskorridor med tillegg til planprogrammet på strekningen Stokke-Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR kunngjør i henhold av plan- og bygningsloven §§ 11-5, og 11-12 utvidelse av arbeid med kommunedelplan varslet 28.02.2017. Samtidig legges tillegg til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Forslag til planprogram for hele InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik var på høring i perioden 1. mars til 12. april 2017. Bane NOR har etter gjennomgang av innkomne merknader i høringsperioden besluttet å utvide forslag til planprogram med en tredje korridor på strekningen Stokke-Larvik, heretter kalt Verningenkorridoren.

Merknader innkommet i forbindelse med høringen av planprogram i mars og april 2017 er fortsatt gjeldende, og vil tas med i den videre behandlingen. Det er kun utvidelsen med Verningenkorridoren som er på høring i denne runden. Utredningstema som er omtalt i forslag til planprogram gjelder også for den nye korridoren.

Forslag til utvidelse av planprogram ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 21. august til 2. oktober 2017 på følgende steder:

Bane NOR inviterer til åpent møte i høringsperioden torsdag 14. september kl 18:00 på Hedrum barneskole i Larvik kommune.

Merknader til Verningenkorridoren sendes på e-post til postmottak@banenor.no eller per post til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Merknadene merkes med «Utvidelse av planprogram Stokke-Larvik, uttalelse til høring av planprogram».

Frist for uttalelser er 2. oktober 2017.

Planarbeidet er kunngjort i Sandefjords blad og Østlandsposten 21. august 2017.

Spørsmål knyttet til planprogrammet kan rettes til Bane NOR v/planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug, solhha@banenor.no, tlf. 480 76 820 eller planleggingsleder Andreas Rønsdal, ronand@banenor.no, tlf. 402 02 700.