Stor interesse i Larvik for dobbeltsporet

Hvor skal dobbeltsporet gå? Hvor skal stasjonen ligge? Dette er spørsmål mange i Larvik stiller seg om dagen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR understreket hvor viktig det er med et nært og godt samarbeid med Larvik kommune i de kommende årene. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Det endelige svaret får de ikke før om flere år, men Bane NOR mener det er viktig at folk engasjerer seg allerede. For når formannskapet og senere kommunestyret skal behandle forslaget til planprogram (henholdsvis 29. november og 13. desember), er det startskuddet for Bane NORs videre planlegging og utredning av korridorer og mulige stasjonsplasseringer.

En rekke tilskuere var møtt opp mandag 20. november for å lytte til planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

(Last ned presentasjonen nederst på siden!)

Hun informerte formannskapet om hvordan den offentlige planprosessen fungerer, hvilke korridorer Bane NOR har anbefalt at skal utredes videre, og hvilke framtidige muligheter for vekst og fortetting dette gir byen og kommunen.

Bor nær stasjonen, men kjører bil
Flere av politikerne var opptatt av parkeringsmuligheter rundt en ny stasjon. Dette er tidligere beskrevet i en parkeringsstrategi for Vestfoldbanen. Planen baserer seg på føringer fra Stortinget, vedtatt i Nasjonal transportplan. I parkeringsstrategien heter det at Bane NOR ikke skal øke, men opprettholde parkeringstilbudet i byene fram mot 2024.

Det understrekes blant annet at parkeringstilbudet: «ikke skal undergrave lokale tiltak for å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen. Det skal ikke være til hinder for knutepunktutvikling og bærekraftig byutvikling, eller stimulere til fortsatt spredt boligbygging og bilbasert utvikling».

Det er 71 parkeringsplasser ved Larvik jernbanestasjon. En registrering viser at nær 30 prosent av de parkerte bilene tilhørte eiere som bor mindre enn tre kilometer fra stasjonen. 45 prosent bor under fem kilometer fra stasjonen.

Stasjon på Bergeløkka ikke aktuelt
Etter møtet spurte noen tilhørere om mulig stasjonslokalisering på Bergeløkka. Dette ble nevnt av Solhaug under presentasjonen: en slik løsning er tidligere blitt vurdert, men er ikke tatt med videre som alternativ korridor. Grunnen står å lese i forstudierapporten og kan oppsummeres slik:

Hovedutfordringer er blant annet bygging av løsmassetunnel under Bøkeskogen og stor byggegrop på Bergeløkka. Kryssingen av Bøkeskogen kan påvirke vannhusholdningen, og naturmiljøet i svært negativ retning. Alternativet vil gi vesentlige konflikter med lokalveisystemet knyttet til E18 i Hammerdalen. Stasjonslokaliseringen er utenfor sentrumskjernen, gir ikke muligheter for utvikling av et godt kollektivknutepunkt, og gir dårlig tilgjengelighet for gående og syklende. Dette området er vanskelig å koble sammen med den øvrige bystrukturen. Samlet sett gir dette høye kostnader, lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet og komplisert anleggsgjennomføring.