Slik planlegger vi dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Nå planlegger Bane NOR strekningen Tønsberg-Larvik. Her kan du lese om hvorfor og hvordan vi skal gjøre det.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Byområdene på Østlandet står foran en sterk befolkningsvekst, som fører til stadig mer trafikk. Vi har allerede lange bilkøer på veiene i Vestfold. Den kommende trafikkøkningen kan ikke løses gjennom veibygging alene. Vi trenger tvert imot gode, raske og pålitelige kollektive løsninger. 

Vestfold trenger miljøvennlig transport
InterCity-satsingen er vedtatt av Stortinget i Nasjonal Transportplan. Utbygging av dobbeltspor mellom byene og tettsteder på Dovrebanen, Østfoldbanen, Ringeriksbanen og Vestfoldbanen er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Når vi går fra enkeltspor til dobbeltspor får vi flere togavganger, økt punktlighet og mye kortere reisetid.

Togstasjonene skal ligge sentralt plassert i byene. Det oppfyller de politiske føringene om god arealutnyttelse, fortetting i bysentra og mer miljøvennlig transport. Flere vil gå og sykle til en sentralt plassert togstasjon. Samtidig kan knutepunktet skape økt aktivitet i sentrum; ved at det bygges flere boliger, butikker, kontor- og kulturbygg. Det gir mer kompakte byer og dermed mindre forurensende trafikk. InterCity-satsingen er framtidsrettet, miljøvennlig infrastruktur som Vestfold trenger. 

Grunnlaget for InterCity-prosjektet
6. februar skal Bane NOR møte politikere i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner. Da skal vi presentere alternativene for videre planlegging og utredning av hvor dobbeltsporet skal gå. Det vil trolig være startskuddet for en lokal debatt. Slike diskusjoner preges ofte av sterke følelser og høy temperatur. Det er helt naturlig når folk opplever at deres nærområde blir berørt. Derfor ønsker vi å forklare bakgrunnen for Bane NORs føringer og valg – før lokaliseringsdebatten starter. Bane NOR har tre hovedbudskap til kommunene:

  • Vi forholder oss til sentrale krav og nasjonale føringer fra Stortinget. Det betyr at bakgrunnen for våre anbefalinger og frarådinger er politisk bestemt.
  • Grunnlaget for Bane NORs virksomhet er å skape gode transportløsninger. Det stilles strenge tekniske krav til en moderne jernbane.
  • Vi må ha en sammenhengende korridor for hele strekningen Tønsberg-Larvik som svarer på nasjonale føringer og balanserer regionale og lokale behov, for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Derfor er det uaktuelt for Bane NOR å utrede korridorer som ikke fører til raskere togreiser og økt kapasitet. Vi kan ikke bruke offentlige midler på et transporttilbud som ikke blir vesentlig bedre enn dagens. 

Planleggingssjef for Tønsberg-Larvik Hanne Sophie Solhaug. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR Vi følger plan- og bygningsloven
I mars lanserer vi planprogrammet for strekningen Tønsberg-Larvik. Her har vi funnet fram til korridorer som oppfyller de politiske føringene for InterCity-prosjektet og som er gjennomførbare både teknisk og økonomisk. Disse skal utredes videre i arbeidet med kommunedelplanen. Det vil svare ut spørsmål knyttet til blant annet samfunnsøkonomi, reduksjon av klimagasser, byutvikling og konsekvenser for landskap, dyreliv, matjord, bolig- og næringsområder og kulturminner. Vi tar samfunnsansvar og skal bidra til utvikling av regionen og lokalsamfunn.

Planleggingen av prosjektet går fra «grovskisser» til stadig mer detaljerte planer jo nærmere byggestart vi kommer. Det er grunnen til at vi ikke kan besvare alle spørsmål om prosjektet nå. Etter hvert som vi tilegner oss mer kunnskap, skal vi sørge for at den informasjonen raskt blir offentlig. I mellomtiden skal vi naturligvis informere så godt vi kan, og besvare de spørsmålene vi kan, utfra den kunnskapen vi har.

Vi ønsker gode løsninger for byen!
Plan- og bygningsloven sikrer lokal medvirkning. Når planprogrammet offentliggjøres i mars, starter den første høringsperioden der alle som ønsker det kan sende inn synspunkter, informasjon eller forslag til Bane NOR. I etterkant av høringsperioden kommer vi til å gå gjennom alt tilsendt materiale og svare ut alle innspill. Nærmere informasjon om dette kan du få på folkemøter vi arrangerer i Sandefjord, Tønsberg og Larvik uke 10.

I løpet av de kommende årene skal valg av korridor for videre planlegging opp til endelig politisk behandling i kommunene. Bane NORs fremste oppgave før den tid vil være å utrede alternativer, anbefale enkelte løsninger og fraråde andre. I dette arbeidet ønsker vi å være så tydelige og åpne som mulig. Vi skal sørge for at Bane NORs anbefalte løsning blir det beste alternativet – for regionen, byen og jernbanen.

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR