Planprogrammet sendt til Sandefjord og Larvik

Nå er det opp til politikerne å behandle programmet for dobbeltspor i Sandefjord og Larvik. Bane NOR har sendt saken til kommunene, med anbefalinger om hvilke korridorer som bør utredes.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Vi mener planprogrammet er blitt et godt utgangspunkt for en ny, moderne jernbane i Sandefjord og Larvik, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

(Last ned planprogram og merknadsnotat nederst på siden!)

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt og raskt transporttilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Porsgrunn, over Vestfoldbanen. Det skal gi passasjerene raskere reiser og flere avganger.

En milepæl i prosjektet
I dette systemet inngår strekningen mellom Stokke i nord og Kleivertunnelen i sør. Dokumentet som Bane NOR nå har sendt til kommunene inneholder beskrivelser av de foreslåtte korridorene for dobbeltspor på strekningen. Vedlagt ligger også alle høringsuttalelsene som har kommet fra kommuner, organisasjoner, lag og enkeltpersoner, samt Bane NORs svar på disse uttalelsene.

– Dette er en milepæl som avslutter noen års intensivt arbeid. Vi mener planprogrammet er blitt et godt utgangspunkt for en ny, moderne jernbane i Sandefjord og Larvik, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Sandefjord fra lufta. Foto: Foto: Anne Mette Storvik, Bane NORDet er forventet at saken kommer opp for formannskapet i Sandefjord kommune 5. desember og for kommunestyret i Larvik 6. desember. I planprogrammet anbefaler Bane NOR hvilke korridorer for dobbeltsporet som bør utredes og planlegges videre. Etter den politiske behandlingen fortsetter arbeidet med kommunedelplanen. Den jobben skal lede fram til en anbefaling fra Bane NOR om hvilken korridor dobbeltsporet bør følge.

Planleggingen krever mye kunnskap
Kommunedelplanen blir trolig sendt til politisk behandling i kommunene ved årsskiftet 2018-2019. Når det er bestemt hvilken korridor som skal benyttes, begynner arbeidet med å utrede nøyaktig hvor innenfor korridoren det framtidige dobbeltsporet skal gå. Etter at politikerne har vedtatt reguleringsplanen, går det mot byggestart.

For hvert trinn i prosessen skal det også gjennomføres høringsrunder der både lokale, regionale og statlige myndigheter, organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner skal få si sin mening om Bane NORs foreslåtte planer.

– Prosessen tar tid, men det er også mye vi skal skaffe oss detaljert kunnskap om. Vi skal blant annet kartlegge landskap og grunnforhold, dyreliv, matjord, bolig- og næringsområder, trafikkmønster og kulturminner, sier Solhaug.

Lokalt samarbeid er viktig
I tillegg må Bane NOR analysere hvilken effekt tiltaket vil ha for ulykkesrisiko og sikkerhet, miljøet og klimautslipp, kommunenes by- og stedsutvikling, transporttilbudet til reisende, investeringskostnader og samfunnsøkonomi.

– Vi skal anbefale løsninger som er til beste for Sandefjord og Larvik, Vestfold-regionen og jernbanen. For å klare det er vi avhengig av et godt samarbeid med kommunene, naboer og grunneiere, lokale lag og organisasjoner, sier planleggingssjefen.