Planprogram vedtatt for strekningen Stokke-Larvik

Onsdag 13. desember vedtok kommunestyret i Larvik et planprogram for dobbeltsporet jernbane. Det samme har Sandefjord gjort. Nå starter jobben med å utrede korridorer mellom Stokke og Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Et vedtatt planprogram er begynnelsen på en lang prosess og offentlig debatt. Vi ønsker at folk engasjerer seg. Det er viktig for kommunene, og det er svært viktig med en diskusjon basert på fakta og kunnskap, sier Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Øystein Grue

Dette betyr at Bane NOR skal utrede tre alternativer i Sandefjord: Torp vest-korridoren, Gokstadkorridoren og Unnebergkorridoren. I Larvik skal det utredes to alternativer: Stålakerkorridoren og Verningenkorridoren, i tillegg til to mulige stasjonslokaliseringer i Kongegata og Indre havn.

– Vi er glade for vedtakene i Sandefjord og Larvik kommuner. Nå begynner jobben med å skaffe oss enda mer detaljere kunnskaper om strekningen, sier planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Et komplisert arbeid å planlegge
Bane NOR skal bruke 2018 til å utrede og analysere konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonsplasseringene i Sandefjord og Larvik. Det gjelder både positive og negative effekter for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi.

– Å planlegge og bygge dobbeltspor er et komplekst arbeid. Dette er et stort puslespill som skal settes sammen. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder. Derfor har vi en stor jobb foran oss med å utrede korridorene og stasjonsløsningene i planprogrammet, sier Solhaug.

Viktig at folk engasjerer seg!
Resultatene av disse kartleggingene skal offentliggjøres og informeres om i kommunene. Basert på denne kunnskapen skal Bane NOR og kommunene vurdere hvilken korridor som er best for byene, regionen og jernbanen. Før jul i 2018 kommer foretaket med en anbefaling til kommunene om hvilken korridor som bør bygges ut. Denne anbefalingen må være i tråd med Stortingets føringer for InterCity-satsingen og innenfor prosjektets økonomiske rammer.

– Et vedtatt planprogram er begynnelsen på en lang prosess og en lengre offentlig debatt. Vi ønsker at folk engasjerer seg. Det er viktig for kommunene, og det er svært viktig med en diskusjon basert på fakta og kunnskap, sier Solhaug.

Ønsker et godt lokalt samarbeid
Når planprogrammet er vedtatt er dette også startskuddet for et bredt og stort informasjonsarbeid Bane NOR skal gjennomføre i kommunene i 2018.

– Bane NOR ønsker en god dialog med folk, foreninger og lag i Larvik, sier Solhaug. 

Den jobben begynner med åpne kontordager over nyttår. Her håper planleggingssjefen at mange kommer for å snakke med Bane NOR om planene for dobbeltspor. Det skal informeres nærmere om tidspunkt og sted for dette i lokalavisene, på våre nettsider, og på InterCity-prosjektets Facebook-side i januar.

Dette betyr begrepene:

 • Planprogrammet:
  En «plan for planleggingen», angir hvilke korridorer som skal vurderes og utredes
 • Kommunedelplanen:
  Her velges det hvilken korridor som skal bygges ut
 • Reguleringsplanen:
  Bestemmer nøyaktig plassering av dobbeltsporet innenfor korridoren

Dette har Stortinget bestemt at Bane NOR og InterCity-kommunene skal levere:

 • Et pålitelig og punktlig togtilbud med kort reisetid, høy kapasitet og flere avganger.
 • Et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem.
 • Begrense inngrep i natur, dyreliv, matjord og kulturminner.
 • Gjøre regionen mer attraktiv for etablering av nye arbeidsplasser og boliger.
 • Bidra til kompakte byer og tettsteder med sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter.
 • Øke tilgjengelig mellom byene langs InterCity-korridoren og mot Oslo-området.
 • Krav om samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger
 • Det er satt klare rammer for investeringskostnadene

Her er framdriftsplanen:

 • Desember 2017: Planprogrammet vedtatt i Larvik og Sandefjord, arbeidet med kommunedelplanen begynner
 • Desember 2018: Kommunedelplan til politisk behandling
 • Vinter 2019: Kommunedelplanen legges ut på høring (alle som ønsker det kan komme med innspill)
 • Sommer 2019: Kommunedelplan til vedtak