Miljøvennlig vekst er viktig for Vestfold

Det må finnes gode kollektivtilbud i sentrum av byene. Folk skal ikke måtte være avhengig av bil for å reise raskt, komfortabelt og enkelt fra en by til en annen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skal Tønsberg få et moderne togtilbud, må det aksepteres at toget også i fremtiden vil være synlig i bybildet. Jernbanen beslaglegger areal, men dette skal gjøres uten at byen på noen måte «raseres». Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

InterCity-satsingen skal gi oss et pålitelig og klimavennlig transporttilbud i Vestfold. Dette er viktig for at flere skal velge miljøvennlig transport i de daglige reisene til jobb eller skole.

En demokratisk prosess
Når dobbeltsporet er ferdig utbygget, blir det flere tog i timen og raskere reiser mellom Vestfold-byene, mot Grenlandsregionen og Oslo-området. Dobbeltsporet skal krysse mange kommune- og fylkesgrenser. For å finne de beste løsningene trengs det derfor et godt samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Det har Bane NOR jobbet hardt for å oppnå, og det skal vi fortsette med. Det er viktig at vi sammen sikrer Vestfold og Grenlandsområdet et fremtidsrettet, miljøvennlig kollektivtilbud.

I arbeidet med dobbeltspor følger Bane NOR den offentlige planprosessen. Den legger opp til stor lokal involvering, blant annet gjennom flere høringsperioder. Grunnlaget for en moderne jernbane på Vestfoldbanen er demokratisk fattede vedtak i Stortinget.

Klare nasjonale føringer
I regjeringens og samarbeidspartienes forslag til ny Nasjonal Transportplan for 2018-2029 står det at det er viktig å arbeide for:

  • At persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
  • Nullvekst i persontransport med bil for å legge til rette for god framkommelighet og effektiv utnyttelse av transportkapasiteten, samt redusere klimagassutslipp, NOx-utslipp og partikkelforurensning.
  • At boliger, kontorer eller butikker legges i (eller nær) kollektivknutepunkt, fordi dette bidrar til at flere finner det enkelt og attraktivt å reise kollektivt. Dette må kommunene følge opp i sine arealplaner.

Fremdriften er viktig for prosjektet
Disse punktene hersker det stor politisk enighet om. Grunnen er enkel: befolkningsveksten i byene på Østlandet bør ikke føre til enda flere bilister på veiene. Planleggingssjef for Tønsberg-Larvik Hanne Sophie Solhaug. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR Mer forurensende trafikk er negativt for miljøet – globalt og lokalt. Å stampe i lange køer er bortkastet tid for hver enkelt av oss og ineffektivt for samfunnet. Dette er blant grunnene til at staten, fylkene og kommuner flest ønsker seg et moderne togtilbud. Et annet viktig punkt handler om muligheter for vekst: InterCity-nettet kan gjøre byene mer attraktive for fremtidige innflyttere og bedrifter. Derfor er mange opptatt av fremdriften i planleggingen, og frykter konsekvensen av eventuelle utsettelser. En fremtidig vekst skal imidlertid skje innenfor dagens bebyggelse: byene skal fortettes rundt sentrale kollektivknutepunkt, ikke ese ut på bekostning av natur og dyrka mark.

Toget skal gå gjennom byen
Vi har sett flere leserinnlegg i Tønsbergs Blad ta til orde for en stasjonsløsning utenfor byen, med matetrikk eller buss fra sentrum. Dette er ikke i tråd med Stortingets føringer for InterCity-prosjektet, det tar for lang tid og toget mister for mange passasjerer. Tidsbruken sier seg selv: Et moderne tog vil kjøre langt raskere inn og ut fra sentrum enn en buss eller trikk. I tillegg tar det tid når passasjer skal over fra ett transportmiddel til et annet. Forskningen forteller oss at nettopp dette byttet er lite populært blant reisende. Tanken på å måtte skifte transportmiddel underveis fører til at flere velger å kjøre bil. Resultatet er færre miljøvennlige reiser.

Vi satser på Tønsberg!
Det er dessverre ikke mulig å bygge et dobbeltspor gjennom tett befolkede områder uten at det får negative konsekvenser. Skal Tønsberg få et moderne togtilbud, må det aksepteres at toget også i fremtiden vil være synlig i bybildet. Jernbanen beslaglegger areal, men dette skal gjøres uten at byen på noen måte «raseres».

Bane NOR vil ivareta mennesker, byrom og natur i Tønsberg på en god måte. Det gjør vi gjennom realistisk og fornuftig planlegging og et tett samarbeid lokalt. Byen får mye igjen for en slik satsing: et attraktivt og funksjonelt kollektivknutepunkt som sikrer et levende sentrumsområde, og et raskt og pålitelig transporttilbud som sikrer flere miljøvennlige reiser.

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR