Målsettinger for Vestfoldbanen

Her kan du lese om hvilke rammer og målsettinger som gjelder for Bane NOR når vi planlegger dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR jobber nå med planprogrammet for strekningen Tønsberg-Larvik. I Larvik er det foreslått to mulige plasseringer av ny jernbanestasjon: i indre havn og ved Kongegata. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Dagens Vestfoldbane sto ferdig i 1881. For 136 år siden var konkurrerende transportmiddel hest og kjerre. Nå må vi finne bedre løsninger, for å sikre et godt kollektivtilbud mellom byene i fylket, mot Grenland og mot Oslo-området. På Østlandet står vi foran en sterk befolkningsøkning. Dette fører til en kraftig trafikkvekst. Stortinget har bestemt at InterCity-satsingen skal være et klimavennlig svar på disse utfordringene.

Skal toget være attraktivt for mange reisende, trenger vi kortere reisetider, flere avganger og stasjoner som ligger sentralt plassert i byene. Storsamfunnet bidrar med milliarder av kroner for å utvikle et moderne togtilbud gjennom Vestfold. Dette vil styrke distriktet og byene! 

Dette er forutsetningene for InterCity-prosjektet:

Stortingets vedtak - Vi forholder oss til krav om framdrift og nasjonale føringer fra Stortinget. Det betyr at bakgrunnen for våre anbefalinger og frarådinger er politisk bestemt. Disse rammene er å finne i Nasjonal Transportplan 2018-2019, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging og Klimaforliket

Hva er praktisk mulig? - Grunnlaget for Bane NORs virksomhet er å skape gode transportløsninger. Det stilles strenge tekniske krav til en moderne jernbane.

Sammenhengende korridor - Vi må ha en sammenhengende korridor for hele strekningen Tønsberg-Larvik som svarer på nasjonale føringer og balanserer regionale og lokale behov, for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Bane NOR har disse effektmålene for Vestfoldbanen:

 • Et pålitelig og punktlig togtilbud
 • Kort reisetid ‒ rundt 1,5 time på strekningen Oslo-Porsgrunn
 • Gode forbindelser og kort ventetid ved overgang til annen kollektivtrafikk
 • Høy kapasitet og flere avganger
  - Minst fire InterCity-tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg
  - Minst to InterCity avganger mellom Tønsberg og Skien
  - Ett fjerntog i timen hver vei (Oslo-Kristiansand)
  - Vestfoldbanen skal dimensjoneres for godstrafikk

Et miljøvennlig transportsystem ‒ som reduserer utslippene av klimagasser.
Et trafikksikkert transportsystem – med langt lavere risiko for alvorlige ulykker enn på veiene.
Begrensede inngrep – vi skal i størst mulig grad begrense inngrepene i naturen, dyreliv, matjord og kulturminner.

InterCity-satsingen skal styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion
Vi skal bidra til kompakte byer og tettsteder
Etablere sentralt lokaliserte kollektivknutepunkter
Øke tilgjengelig mellom byene i InterCity-nettverket og mot Oslo-området

Hva betyr dette i praksis?

Bane NOR har konkludert med at vi ikke skal bygge morgendagens transportløsninger for dagens transportbehov:

- Det betyr at InterCity-satsingen skal bli et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet.

- Det betyr at vi ønsker en moderne jernbane gjennom byene, ikke utenfor dem.

Vår påstand er at byen vil tape på en usentral stasjonsplassering. Små og mellomstore norske byer har en begrenset vekst som må disponeres klokt. En jernbanestasjon er en helt sentral del av et knutepunkt hvor det skal vokse fram nye boliger, arbeidsplasser og handel. Ligger dette området utenfor dagens sentrum, vil stedene konkurrere om den begrensede veksten og dermed svekke mulighetene for viktig utvikling. Mer aktivitet utenfor bykjernen fører til mer bilbruk og forurensning. Ingen av delene er bra for folkehelsa.

- Det betyr at vi planlegger sentrale kollektivknutepunkt, ikke trege løsninger der matebusser eller trikker går fra bykjernen til usentrale jernbanestasjoner. Vi vet at kollektivreiser som krever at passasjerene bytter transportmiddel – for eksempel fra trikk til tog – fører til at flere heller velger å kjøre bil.

- Det betyr at vi ikke legger opp til store parkeringsplasser for bilistene i byene. Vi vil derimot bidra til at flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport til en sentral jernbanestasjon.

Vi er klare over at dagens busstilbud ikke nødvendigvis erstatter behovet for bil utenfor storbyene, men det er ikke dagens situasjon vi planlegger for. Det jobbes for å styrke kollektivtilbudet på sikt. Det blir lettere å oppnå med gode og sentrale kollektivknutepunkt som drivkraft. Disse sentrene kan samtidig bli arenaer for fortetting av boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur. Det kan skape økt vekst, flere møteplasser og mer folkeliv sentralt i byene.

Slik planlegger vi videre

1. mars lanserte vi planprogrammet for strekningen Tønsberg-Larvik. Her har vi funnet fram til korridorer som oppfyller de politiske føringene for InterCity-prosjektet og som er gjennomførbare både teknisk og økonomisk. Disse ønsker Bane NOR å utrede videre i arbeidet med kommunedelplanen. Det vil svare ut spørsmål knyttet til blant annet samfunnsøkonomi, reduksjon av klimagasser, byutvikling og konsekvenser for landskap, dyreliv, matjord, bolig- og næringsområder og kulturminner. Vi tar samfunnsansvar og skal bidra til utvikling av regionen og lokalsamfunn.

I løpet av de kommende årene skal valg av korridor for videre planlegging opp til endelig politisk behandling i kommunene. Bane NORs fremste oppgave før den tid vil være å utrede alternativer, anbefale enkelte løsninger og fraråde andre. I dette arbeidet ønsker vi å være så tydelige og åpne som mulig. Vi skal sørge for at Bane NORs anbefalte løsning blir det beste alternativet – for regionen, byen og jernbanen.