Gode løsninger for framtidens Tønsberg

Bane NOR skal bygge morgendagens transportløsninger og bidra til utvikling av byene. Det gjør vi utfra fremtidige behov, ikke dagens situasjon. Her forklarer vi hvorfor dette er viktig for Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR tror framtidens innbyggere vil takke oss for utvikling av gode kollektive transportløsninger, som legger til rette for attraktive byer og bidrar til det grønne skiftet. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

I Ski kommune ser ordfører Tuva Moflag fram til at dobbeltsporene kommer til byen i 2020. Moflag kaller det en revolusjon. Hun forventer mange nye arbeidsplasser når det moderne, raske togtilbudet står ferdig. Ski skal imidlertid ikke bli noen soveby utenfor Oslo. Derfor jobbes det samtidig med planer om opprusting av kulturtilbudet, tilrettelegging for idretten og styrking av organisasjonslivet.

I Moss snakker ordfører Tage Pettersen også om en revolusjon. Han forteller om store planer for byutvikling og fortetting av boliger og arbeidsplasser ved den kommende jernbanestasjonen. Kommunen har vedtatt at den skal få en sentral beliggenhet, og mener det er viktig for byutviklingen: «I dag spør ikke store arbeidsgivere Moss kommune om parkeringsplasser. De ønsker arealer i nærheten av kollektivknutepunktet. Det er faktisk en revolusjon!» understreker Pettersen. Dagens optimisme og fremtidstro betyr ikke at alle i Moss og Ski har jublet over planene: Dobbeltsporet har møtt solid motstand. Kommunene er imidlertid klare for å satse på byutvikling, med jernbanen som viktig premissleverandør.

Hvordan vil Tønsberg forholde seg til de samme mulighetene?

4. april kunne Tønsbergs Blad fortelle om «bråbrems i boligbyggingen». Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viste en halvering av den forventede befolkningsveksten i Vestfold fram mot 2040. Tønsberg må ta vare på mulighetene for utvikling. Vår påstand er at byen vil tape på en usentral stasjonsplassering. Små og mellomstore norske byer har en begrenset vekst som må disponeres klokt. En jernbanestasjon er en helt sentral del av et knutepunkt hvor det skal vokse fram nye boliger, arbeidsplasser og handel. Ligger dette området utenfor dagens sentrum, vil stedene konkurrere om den begrensede veksten og dermed svekke mulighetene for viktig utvikling. Mer aktivitet utenfor bykjernen fører til mer bilbruk og forurensning. Ingen av delene er bra for folkehelsa. På Dagbladets nettside kunne vi 18. februar lese kronikken «Tettstadane konkurrerer no om å døy» av prosjektleder Siri Holmboe Høibo i Norsk design- og arkitektursenter. Hun påpekte den store politiske enigheten om fortetting i byenes sentrum: «Nasjonale forventningar, retningslinjer og vedtak for kommunal og regional planlegging seier alle det same: Legg bustader, arbeidsplassar, handel, service og sosiale møteplassar i sentrum. Det same gjeld dei fleste partiprogramma over heile den politiske aksen. Tette, gode, miljøvennlege byar er mantraet».

Det er fullt forståelig at folk vil unngå store utbygginger i sitt nabolag og sin by. Men hva sier vi da nei til? En moderne jernbane skal bygges for å løse morgendagens transportutfordringer. Da må vi dessverre akseptere noen negative konsekvenser i dag. Flere snakker om at Bane NORs planer betyr en «rasering» av byen. Det er feil. Planleggingssjef for Tønsberg-Larvik Hanne Sophie Solhaug. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR Tønsberg og andre norske byer vil tåle et fremtidsrettet togtilbud, så lenge lokale, regionale og nasjonale myndigheter samarbeider om utviklingen av kollektivknutepunktet og byen. Da kommer vi til å finne løsninger – selv om noen endringer er vanskelige å akseptere for lokalsamfunnet i dag. Vi tror framtidens innbyggere vil takke oss for utvikling av gode kollektive transportløsninger, som legger til rette for attraktive byer og bidrar til det grønne skiftet. I den lokale diskusjonen om dobbeltsporet blir denne effekten ofte skjøvet i bakgrunnen eller knapt nok nevnt. Slik gjøres målsettingen med hele InterCity-satsingen nærmest usynlig, mens debatten om mulige negative konsekvenser for byen tar all plass.

Bane NOR har konkludert med at vi ikke skal bygge morgendagens transportløsninger for dagens transportbehov. Hva betyr så det? Det betyr at vi ønsker en moderne jernbane gjennom byene, ikke utenfor dem. Det betyr at vi planlegger sentrale kollektivknutepunkt, ikke trege løsninger der matebusser eller trikker går fra bykjernen til usentrale jernbanestasjoner. Det betyr at vi ikke legger opp til store parkeringsplasser for bilistene i byene. Vi vil derimot bidra til at flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport til en sentral jernbanestasjon. Vi er klare over at dagens busstilbud ikke nødvendigvis erstatter behovet for bil, men det er ikke dagens situasjon vi planlegger for. Det jobbes for å styrke kollektivtilbudet på sikt. Det blir lettere å oppnå med gode og sentrale kollektivknutepunkt som drivkraft. Disse sentrene kan samtidig bli arenaer for fortetting av boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur. Det kan skape økt vekst, flere møteplasser og mer folkeliv sentralt i byene.

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR