Gode grunner til å engasjere seg!

Planleggingen av dobbeltsporet jernbane til Larvik er i startfasen. Politikerne skal ikke velge hvor stasjonen skal ligge før i 2019. Likevel bør folk engasjere seg nå!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vil en ha et levende sentrum med folk i gatene, er viktige virkemidler et sentralt kollektivknutepunkt, fortetting og tilrettelegging for gående og syklende. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Porsgrunn, Larvik og Oslo. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig tilbud.

Gode kollektivtilbud stadig viktigere
Samtidig har Stortinget bestemt at tilbudet skal handle om langt mer enn bare transport: det skal bidra til mer attraktive og klimavennlige byer. En revitalisering av sentrum skal skape større trivsel – som i sin tur fører til vekst.

Det pågår en kontinuerlig kamp mellom byer, kommuner og regioner om både private og offentlige arbeidsplasser. Samtidig pågår det en kamp mellom bedrifter og virksomheter om å ansette dyktige og kunnskapsrike folk. Skal byene tiltrekke seg nye arbeidsplasser må de framstå som attraktive – folk må ønske å bli boende der, flytte dit eller pendle dit. I den sammenheng blir utviklingen av gode kollektivtilbud stadig viktigere.

Fortetting i sentrum er miljøvennlig
To nåværende stortingsrepresentanter har begge pekt på viktigheten av satsingen på jernbane. Tidligere Moss-ordfører Tage Pettersen (H) uttalte i våres: «I dag spør ikke store arbeidsgivere Moss kommune om parkeringsplasser. De ønsker tvert imot arealer i nærheten av kollektivknutepunktet. Det er faktisk en revolusjon!». Tidligere ordfører i Ski kommune, Tuva Moflag (Ap), var ikke mindre begeistret i vinter: «Vi har vunnet i lotto! Follobanen kommer til å gi oss et fantastisk løft».

Sentrale jernbanestasjoner skal fungere som knutepunkt for kollektivtrafikken, og sørge for en fortetting i sentrum. Det er viktig av flere grunner: det fører til færre bilturer internt i kommunen når flere bor, jobber og handler i sentrum – ved et kollektivknutepunkt. Da velger flere bussen, sykkelen eller går, til beste for miljøet, folkehelsa og trivselen. Fortetting hindrer også byspredning, en uheldig effekt når det bygges nytt i tidligere ubebygde områder utenfor byen. Det går gjerne utover natur eller jordbruk, det skaper større avstand til sentrum, og dermed mer biltrafikk innad i kommunen.

Flere bilister kan sykle og gå
Vil en ha et levende sentrum med folk i gatene, er viktige virkemidler et sentralt kollektivknutepunkt, fortetting og tilrettelegging for gående og syklende. Flere biler skaper ikke attraktive og trivelige byrom. Ikke er det fremtidsrettet heller, med tanke på de klimautfordringene vi står foran. Vi hører at flere i Larvik er opptatt av mulighetene for parkering. Tidligere tellinger viste at kapasiteten på Larvik stasjon er god: drøyt 30 prosent av plassene sto ledige i 2014. En registrering viste at nær 30 prosent av bilistene bodde mindre enn tre kilometer fra stasjonen. Det finnes åpenbart et potensiale for at flere kan sykle, gå og reise kollektivt til en ny stasjon. Det betyr selvfølgelig ikke at alle skal gjøre det, eller at ingen skal kjøre bil. I Bane NORs parkeringsstrategi for Vestfoldbanen legges det opp til p-plasser ved en ny stasjon. Antallet skal planlegges sammen med kommunen, og må ses i sammenheng med parkeringskapasiteten ellers i sentrum. For det finnes knapt mer bortkastet bruk av dyrebart areal, enn mange tomme p-plasser midt i bysentrum.

Gir byen miljøvennlig transport
Til tross for en rekke positive effekter av nytt dobbeltspor, er ikke planleggingen enkel. Å legge ny jernbane gjennom tettbebygde områder vil ha noen negative konsekvenser. Det er imidlertid viktig å huske på at anleggsperioden tar noen år, mens dobbeltsporet skal gi byen miljøvennlig transport langt inn i fremtiden. Det er disse mulighetene for vekst og byutvikling vi håper folk vil engasjere seg i. Det vil sikre videreutvikling av Larviks gode kvaliteter og kan skape et enda hyggeligere og mer levende sentrum!

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR