Dobbeltsporet gir Tønsberg muligheter!

Intercity-satsningen gir Tønsberg muligheter for gode fremtidige transportløsninger og vil bidra til en god byutvikling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Øystein Grue, Bane NOR

InterCity-prosjektet er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Strekningen mellom Tønsberg og Larvik er en viktig del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Det vi planlegger nå skal kunne brukes av våre barnebarn og deres etterkommere i fremtiden.

En «gavepakke» til Vestfold
Dagens Vestfoldbane sto ferdig i 1881. For 136 år siden var konkurrerende transportmiddel hest og kjerre. Nå må vi finne bedre løsninger, for å sikre et godt kollektivtilbud mellom byene i fylket, mot Grenland og mot Oslo-området. På Østlandet står vi foran en sterk befolkningsøkning. Dette fører til en kraftig trafikkvekst. Stortinget har bestemt at InterCity-satsingen skal være et klimavennlig svar på disse utfordringene. Skal toget være attraktivt for mange reisende, trenger vi kortere reisetider, flere avganger og stasjoner som ligger sentralt plassert i byene. Storsamfunnet bidrar med milliarder av kroner for å utvikle et moderne togtilbud gjennom Vestfold. Dette er «gavepakken» som vil styrke distriktet, Tønsberg som fylkeshovedstad og de øvrige byene. Vi håper fylkeshovedstaden slutter seg til planene, og vil fortsette den gode dialogen for å utvikle løsningene sammen med Bane NOR.

Tønsberg kan få en ny bydel!
Vi mener de foreslåtte korridorene gir Tønsberg noen gode, fremtidige muligheter. Her vil vi peke på noen grunner til det:

Det planlegges ny togstasjon – uansett hvilken korridor som blir valgt. Et velfungerende knutepunkt vil bidra til byutvikling og vekst, og kan være interessant for næringsetablering og nye arbeidsplasser. Gode og miljøvennlige transporttilbud sentralt i Tønsberg vil gjøre byen mer attraktiv – både for arbeidsgivere og arbeidstakere, dagens innbyggere og fremtidige innflyttere. Her må kommunen bidra med kunnskap og engasjement for å skape gode løsninger.

Planleggingssjef for Tønsberg-Larvik Hanne Sophie Solhaug. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR Jernbanesløyfa forsvinner! Det åpner nye muligheter for byutvikling i sentrale deler av Tønsberg og fjerner en barriere både for kollektivtransporten, for gående og syklende. Store bolig- og sentrumsområder, som i dag har banen som nærmeste nabo, vil få redusert støynivået samtidig som en stor barriere i byen fjernes. Vearkorridoren vil også fristille dagens stasjonsområde. Til sammen gir dette plass til en ny bydel - hvis kommunen ønsker det – med alle muligheter det fører med seg.

Veibommene forsvinner
Begge de foreslåtte korridorene kan gi enklere og bedre veiløsninger i området rundt jernbanesløyfa. I tillegg vil bommene i Halfdan Wilhelmsens allé fjernes. Dermed kan vi slippe mye av dagens køer. Vearkorridoren vil ikke gå her, mens Nøtterøykorridoren vil krysse over eller under veien, slik at bommene kan fjernes. Korridorene åpner dermed for en ny og bedre trafikksituasjon i store deler av sentrumsområdet – til beste for både innbyggere og tilreisende.

Nøtterøykorridoren følger det gamle havnesporet ned til Stensarmen. Havnesporet er i stor grad ubebygget, noe som gjør at færre boliger vil bli berørt. Dersom planleggingen av Stensarmen skjer parallelt med utviklingen av dobbeltsporet, kan en finne gode løsninger for både byen og jernbanen. Planleggingen av dobbeltsporet vil ikke være til hinder for utviklingen av Stensarmen. Fordi banen vil gå på bro i dette området, blir den ikke en ny barriere mellom dagens sentrum og det fremtidige byutviklingsområdet.

Store muligheter for utvikling
Det er aldri enkelt å planlegge dobbeltspor gjennom et tett befolket område. Arbeidet er svært komplekst og planleggingen fordrer kunnskap innen jernbaneteknikk, geologi, arealplanlegging, arkitektur, byutvikling, ingeniørfaget, og en rekke andre fagfelt. Bane NORs jobb er å utrede konsekvensene, både de positive og de negative, for å gjøre de foreslåtte korridorene så gode som mulig.

Vi trenger imidlertid hjelp fra kommunene. Et godt samarbeid med lokale fagfolk og politikere gir bedre og raskere resultater. Vi håper derfor at byen ikke bare fokuserer på problemene ved et nytt dobbeltspor, men også griper de store mulighetene som åpner seg.

Hanne Sophie Solhaug
Planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR