Bane NOR ønsker lokalt samarbeid

I Tønsberg Blad 3. juni fremstiller avisens leder Bane NOR som «arrogante» fordi vi vil utrede Nøtterøy-korridoren videre. Vi synes avisens argumentasjon er unyansert og vil derfor komme med oppklarende informasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR legger til rette for samarbeid, medvirkning og lokal forankring når nytt dobbeltspor planlegges gjennom Vestfold. Foto: Hilde Lillejord/Bane NOR

Etter høring av planprogram har Bane NOR lagt til en korridor i Larvik, utvidet to korridorer i Sandefjord for å vurdere alternative linjer og har tilbudt kommunene også å utrede Jarlsbergkorridoren. Vi mener dette viser at vi lytter og tar lokaldemokratiet og medvirkningen på alvor. 

Bane NORs oppgave er å planlegge og bygge moderne jernbaneanlegg, i tråd med de føringer og retningslinjer Stortinget, regjeringen og departementet har gitt oss. Jarlsbergkorridoren svarer dårligere på føringene enn øvrige korridorer. Bane NOR har likevel tilbudt å ta denne inn for å imøtekomme kommunene. Det også et viktig poeng at det er først etter konsekvensutredningen at alle parter har et godt og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Et av hovedargumentene fra kommunene har vært at Jarlsbergkorridoren må utredes nærmere for å avklare konsekvensene av denne. Dette må også gjelde for Nøtterøykorridoren. Vi utreder først og konkluderer etterpå.

Jernbanen er et nasjonalt og regionalt tiltak med lokale konsekvenser, både positive og negative. Kommunene som planmyndighet har plikt til å ivareta både lokale, regionale og nasjonale behov i planarbeidet. Hverken kommunene eller Bane NOR har det hele bildet av fordeler og ulemper ved de forskjellige korridorene i dag. Det er derfor vi skal i gang med en omfattende konsekvensutredning hvor alle korridorene utredes på lik linje.

Når kommunene ikke ønsker å utrede løsninger som ivaretar de nasjonale og regionale interessene har departementet åpnet for at Bane NOR kan be om statlig fastsatt planprogram. Dette er ikke å overkjøre lokaldemokratiet slik Tønsberg blad skriver. Det er slik planprosessen er lagt opp etter plan- og bygningsloven for å sikre at nasjonale og regionale interesser også blir tatt hensyn til i planleggingen.

Vi har forsøkt å unngå en prosess med statlig fastsetting av planprogrammet. Fra februar til juni har vi brukt tiden på dialog med kommunene for å forsøke å komme til enighet. Det er blant annet diskutert ulike løsninger i Nøtterøykorridoren som bedre ivaretar båttrafikken gjennom kanalen. Vi mener dette igjen viser at vi vil ha en lokalt forankret prosess. 

Bane NOR ønsker fortsatt samarbeid og dialog med alle aktører for å finne løsninger for dobbeltsporet. Vi kommer derfor til å legge til rette for medvirkning og informasjon også fremover.

 

Hanne Sophie Solhaug
Planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
Bane NOR