Alternative korridorer fra Tønsberg til Larvik

Fredag 4. desember presenterte Jernbaneverket for prosjektets samarbeidsgruppe de ulike korridorene det jobbes med for InterCity-strekningen Tønsberg – Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon: Kartet viser de ulike korridorene med variantene det jobbes innenfor. Det er ingen linjer på dette tidspunkt som er bestemt, og det jobbes nå med å finne ut hvilke alternativer som skal inn til videre behandling i planprogrammet.

Første halvdelen av fredagens møte med samarbeidsgruppen i Larvik ble brukt til å informere om og debattere planprosessen.

Prosjektet befinner seg i en tidlig fase kalt forstudie. Formålet med arbeidet i denne fasen er å lete etter konsepter som skal være med videre i planarbeidet. Jernbaneverket har på nåværende tidspunkt ikke besluttet hva som er den beste løsningen, men går bredt ut i søken etter konsepter. Det er for å unngå at potensielt mulige alternativer kommer opp senere i planprosessen.

Nye konsepter og forslag til løsninger
Forslagene Jerbaneverket til nå har sett på, har tatt utgangspunkt i konseptene som ble vurdert i KVU (Konseptvalgutredningen) som ble gjort i forkant av etableringen av InterCity-prosjektet. Alle disse konseptene har på ulike måter utfordringer med hensyn til bl.a. reisetid, friluftsområder, kulturmiljø, grunnforhold og byggbarhet. I det videre arbeidet har våre rådgivere Norconsult og Asplan Viak utviklet nye konsepter og forslag til løsninger som vi nå vurderer videre. Flere av disse trenger ytterligere grunnlagsdata og utvikling for at alle kan klareres fra å være forslag til reelle konsepter, som kan inngå i planprogrammet.

Veien mot et planprogram
Jernbaneverket har et stort ansvar for å fremskaffe et godt faglig grunnlag for de beslutninger som skal fattes. Alle alternativene blir vurdert likt på en grundig og god måte. Forstudiet skal bidra til at det er de relevante og gjennomførbare konseptene som skal være med videre i arbeidet med kommunedelplan med konsekvensvurderinger. Jernbaneverket innhenter mye informasjon og gjør mange undersøkelser fram til planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn i mai 2016. Det vil også bli åpne møter med informasjon om de ulike alternativene, og der kan Jernbaneverket kan få innspill til videre arbeid. 

Jernbaneverket presenterte de ulike korridorene det jobbes med nå i forstudie under fredagens samarbeidsgruppemøte i Larvik. Fra venstre: Randi Birgitte Svånå fra Aslpan Viak, Terje Grennes og Mads Veiseth fra Norkonsult, Fylkesmannen i Vestfold ved miljø- og samfunnssikkerhet Gunnar Kleven, og planleggingsleder Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket. Foto: Hilde Lillejord/JBV