Åpent møte i Larvik

Onsdag 3. juni ble det arrangert åpent møte i Larvik for å få innspill til gode framtidige transportløsninger og stasjonslokalisering.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Omlag 50 engasjerte Larvikbeboere møtte opp til gårsdagens åpne møte som ble holdt på Larvik museum.

Om lag 50 engasjerte Larvikbeboere møtte opp til gårsdagens åpne møte for å diskutere, og se på mulige løsninger for framtidens infrastruktur. Dette er et ledd i den pågående mulighetsanalysen som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Kystverket og Larvik havn har gått sammen om å gjennomføre. Analysen skal legge et konseptuelt grunnlag for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Skal gjøre Larvik til en attraktiv by for framtiden
I mulighetsanalysen skal det blant annet ses på Jernbanverkets arbeid med lokalisering av ny jernbanestasjon og trasé gjennom Larvik. Parallelt med dette arbeides det med utfordringene knyttet til Øyakrysset og hovedvegnettet, samt tilrettelegging for kollektiv, gange og sykkel. Videre utvikling av Indre havn er også med i denne analysen. Disse arbeidene ses i sammenheng for å finne løsninger som bidrar til å gjøre Larvik til en attraktiv by.

Diskusjonene gikk livlig for seg i gruppene og mange hadde sterke meninger om hva som er viktige behov for Larvik som by i framtiden.

Åpen prosess
I april ble første delen av mulighetsanlysen avholdt, da et utvalg aktører var invitert for å dele inspill, ideer og kunnskap.

-På gårdagens møte informerte vi om hva som kom ut av dette arbeidet og hvor langt vi er kommet i prosessen. I tillegg ønsket vi å få inspill fra publikum for å erverve mer kunnskap, slik at vi på bakgrunn av disse kan finne de beste løsningene, sier Morten Klokkersveen. Han er Jernbaneverkets planleggingsleder på strekningen Tønsberg-Larvik.