Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for prosjektet Togparkering i Tønsbergområdet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kommunedelplan til sluttbehandling (april 2020)
Her finner du den endelige oversendelsen av kommunedelplanen fra Bane NOR til Tønsberg kommune. Dette kommer i tillegg til de dokumenter som ble oversendt i januar 2020.

Vårt oversendelsesbrev forklarer kort hva vi har gjort, oppsummerer høringsuttalelsene vi har fått og forklarer hvilken løsning vi har anbefalt.

Vi har også lagt ved alle høringsuttalelsene og merknadsdokumentet (som består av våre svar på høringsuttalelsene), samt enkelte fagrapporter og dokumenter i kommunedelplanen – det vil si de rapportene som det er gjort endringer i siden vi offentliggjorde vårt forslag til kommunedelplan 21. januar.

Bane NORs oversendelsesbrev til Tønsberg kommune

Merknadsdokument

Høringsuttalelser

Vedlegg til merknadsdokumentet – Hestehagen kulturminneverdi

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark – frafaller innsigelse

Fagrapport støy – april 2020

Planbeskrivelse – april 2020

Planbestemmelser og retningslinjer – april 2020

Plankart Barkåker nord sørlig – april 2020

Illustrasjoner Barkåker nord sørlig etter offentlig ettersyn – april 2020

Kommunedelplan med konsekvensutredning (januar 2020)
20. januar 2020 ble Bane NORs anbefalte løsning for lokalisering av ny togparkering presentert for politikerne. Så ble alle de tre alternative løsningene lagt ut på offentlig høring fra 21. januar til 4. mars 2020. Her finner du rapportene som sammen utgjør kommunedelplanen med konsekvensutredning (inkludert anbefalingen).

Sammenstilling og anbefaling

Planbestemmelser og retningslinjer

Plankart

Planbeskrivelse

Planbeskrivelse – Vedlegg 1 - Merknader mottatt til utvidelse av varslingsområdet Barkåker nord

Planbeskrivelse - Vedlegg 2 - Merknadsdokument - Utvidelse av varslingsområdet Barkåker nord

Planbeskrivelse - Vedlegg 3 – Illustrasjonshefte

Planbeskrivelse - Vedlegg 4 - Verdikart for ikke-prissatte temaer

Fagrapport friluftsliv by- og bygdeliv

Fagrapport friluftsliv by- og bygdeliv - Vedlegg 1 – Barnetråkkregistreringer

Fagrapport konsekvenser i anleggsfasen

Fagrapport kulturarv

Fagrapport landskapsbilde

Fagrapport naturmangfold

Fagrapport naturressurser

Fagrapport prissatte konsekvenser

Fagrapport støy – inkludert Vedlegg 1

Fagrapport støy - Vedlegg 2

Fagrapport støy - Vedlegg 3

Fagrapport støy - Vedlegg 4

Risiko- og sårbarhetsanalyse

 

Varsling av utvidet område i Barkåker nord (september 2019)
I området Barkåker nord planlegger Bane NOR et nytt anlegg for togparkering. Nå blir området utvidet for å undersøke om det kan bygges en ny vei inn fra Undrumveien.
Her finner du kart over utvidet varslingsområde.
Her kan du lese hva denne endringen innebærer.

Planprogram (mai 2019)
Planprogrammet beskriver hvilke alternativer for ny togparkering som skal utredes og hvordan dette skal gjøres. Her finner du Planprogram til fastsettelse (mars 2019) som ble enstemmig vedtatt av Tønsberg bystyre 22. mai 2019.

Merknadsdokument og høringsuttalelser (mars/april 2019)
7. januar 2019 ble Bane NORs forslag til planprogram lagt ut på høring. Fram til 18. februar 2019 kunne alle som ønsket det sende inn synspunkter, forslag og innspill til Bane NOR.
Her kan du lese alle de 29 høringsuttalelsene.
Her finner du Bane NORs svar på alle innspillene (merknadsdokument).
Her er varslingskart for utredningsområdene Barkåker nord og Barkåker sør.

Togparkering - The movie (februar 2019)
Bane NOR har laget en film om hvorfor vi bygger togparkering og hva som skjer inne på et slikt anlegg. Se filmen her!

Arealsøk (mai 2018)
15 forskjellige steder nord og sør for Tønsberg er vurdert i søket etter mulige områder for togparkering. Her finner du rapporten som beskriver de ulike alternativene. Her finner du vedlegg 1 (innspill hensetting Østlandet) og vedlegg 2 (innspill arealsøk hensetting Tønsbergområdet).

Utredningen Hensetting Østlandet (juni 2015):
Jernbaneverket la i 2015 frem en utredning om hensetting i Østlandsområdet. Hensikten med utredningen var å kartlegge behovet for nye togparkeringsplasser etter som flere tog settes i trafikk på Østlandet. I rapporten gjorde også Jernbaneverket et søk etter mulige arealer for togparkering. Hele utredningen finner du her (vedlegg 3.5 omtaler hensetting i Tønsbergområdet).