Gjennomført markedsdialog om prosjektet «Togparkering Tønsberg»

Utbygging av prosjektet nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker pågår. Den økte trafikken på Vestfoldbanen medfører at Bane NOR planlegger ytterligere prosjekter i Tønsbergområdet.

Foto: Bård Haug

Det skal bygges togparkeringsanlegg i Tønsberg-området. Anlegget skal ligge nord på Barkåker tett inntil det nye dobbeltsporet på strekningen Nykirke-Barkåker.

Utbyggingsprosjektet Togparkering Tønsberg vil i hovedtrekk omfatte:

  • Oppstillingsplass for 14 togsett
  • Tilknytning til eksisterende spor ved Barkåker
  • Underbygningsarbeider og Jernbanetekniske arbeider
  • Bygging av driftsbygning og tekniske bygg
  • Adkomstveg fra offentlig veg.

Videre skal sporområdet på Tønsberg stasjon bygges om, og tilpasses økt trafikk.

Utbyggingsprosjektet Innføring Barkåker-Tønsberg vil i hovedtrekk omfatte:

  • Ombygging av eksisterende plattformer samt bygging av en ny plattform
  • Ombygging av sporarrangement og kontaktledning på stasjonsområdet i to faser
  • Tilpassinger og fornyinger av infrastruktur på stasjonsområdet og mot eksisterende grensesnitt ut over stasjonsområdet
  • Underbygningsarbeider og Jernbanetekniske arbeider.

Begge prosjektene planlegges ferdigstilt samtidig med dobbeltsporprosjektet Utbygging Nykirke-Barkåker og utbygging av ERTMS på Vestfoldbanen høsten 2025.

Bane NOR ønsker å komme i dialog og gi god informasjon underveis i prosjektene, og kommer til å invitere aktuelle leverandører til markedsdialog. Det legges opp til digitale møter via Microsoft Teams. Bane NOR planlegger å avholde nettmøter i uke 43 og 44.

Målet er å få en god dialog med leverandørene om prosjektene.

Her kan du lese mer om prosjektene:
Togparkering Tønsberg
Innføring Barkåker-Tønsberg

Presentasjon fra møtene vil bli tilgjengeliggjort på prosjektsiden i etterkant.

Ved spørsmål om markedsdialog, send e-post til Morten.Sigvardsen@banenor.no