Spørsmål og svar

Det er mange som har spørsmål om hva en togparkering er, hvordan den påvirker omgivelsene, og hva som skjer der. På denne siden svarer vi på en del spørsmål som ofte kommer opp, både om togparkering generelt og planene i Drammensområdet spesielt.

Drammen er et av landets viktigste knutepunkt for jernbanen, og det er stort behov for togparkeringsplasser nær Drammen og Gulskogen stasjoner. Foto: Anne Mette Storvik

Hva er en togparkering?

Et anlegg for togparkering kalles et hensettingsanlegg på fagspråket. Her står togene parkert når de ikke går i trafikk, flest på natten, men også utenom rushtid på dagtid. På et hensettingsanlegg blir det også gjort enkelt vedlikeholdsarbeid, som vask, tømming av toaletter, etterfylling av vann og kioskvarer, og lignende. Togparkering er viktig for både å sikre at tomme tog ikke tar opp plass på sporene, og for å ta vare på togsettene.

Hvorfor trenger dere togparkering i Drammensområdet?

Det er to viktige grunner til at det må bygges et nytt anlegg i Drammensområdet. Den første er at det er en kraftig vekst i togtrafikken, og at det blir stadig flere tog på skinnene. Det betyr at behovet for parkeringsplasser øker. Drammen vil også bli endestasjon for flere tog i fremtiden, og det er viktig å ha togparkering i nærheten av linjenes endestasjoner. Den andre hovedgrunnen er at en rekke togparkeringsplasser i Drammen faller bort, på grunn av andre jernbaneprosjekter. Det gjelder blant annet anleggene på Skamarken og Sundhaugen. 

Hvor skal togparkeringen ligge?

Det vet vi ikke sikkert ennå. Bane NOR har vært gjennom en prosess der det har blitt valgt ut 8 mulige plasseringer i distriktet. Disse presenteres i en forstudierapport som du finner HER. Alle de mulige arealene ligger mellom Drammen stasjon og Mjøndalen. Drammen kommune skal fastsette et eget planprogram for prosjektet, der antallet arealer kan bli kuttet noe ned. Deretter skal Bane NOR i samarbeid med Drammen kommune utarbeide en kommunedelplan, der en plassering anbefales. Nøyaktig plassering og utforming av anlegget blir bestemt i reguleringsplan, som er basert på vedtaket av kommunedelplan.

Hvor stor blir togparkeringen?

Avtalen med Jernbanedirektoratet sier at det skal bygges 25 nye parkeringsplasser for tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke bestemt, det avhenger av flere ting, blant annet utforming av selve anlegget og lengden på tilførselssporet, noe som bestemmes ut fra plassering av anlegget og forholdene der.

Når skal togparkeringen bygges?

Den tentative fremdriftsplanen sier at selve byggingen starter i 2023, og at anlegget skal stå ferdig i desember 2024. I årene frem til bygging skal planprogram, kommunedelplan og reguleringsplan ha blitt vedtatt i kommunen der anlegget skal ligge. Du kan lese mer om planprosessen HER.

Hvordan påvirker togparkeringen meg?

For de aller fleste vil ikke prosjektet merkes spesielt. Men for den som bor eller er grunneier i eller nær området der anlegget plasseres vil det selvsagt bli merkbart. I forbindelse med utredning av hva som er det beste valget av plassering vil Bane NOR måtte gjennomføre grunn- og feltundersøkelser. Berørte grunneiere vil bli kontaktet om dette.

I forbindelse med kommunedelplan kan berørte arealer bli båndlagt. Da vil man ikke kunne gjennomføre utbygging av andre tiltak som er i strid med planen. Når areal er valgt, er det mulig at Bane NOR må erverve grunn.

I byggefasen vil det bli gjort omfattende grunn- og konstruksjonsarbeider. Disse arbeidene kan medføre støy-, støv- og lysforurensing for de nærmeste naboene. Det vil også være anleggstrafikk og massetransport i byggeperioden. Bane NOR forplikter seg til å følge bestemmelser i Plan- og bygningsloven, samt gjeldende støy- og støvforskrifter i anleggsfasen.

Når anlegget er ferdig bygget og tatt i bruk vil det være aktivitet der store deler av døgnet, men først og fremst morgen og kveld. Det vil bli noe støy fra virksomheten, men mest sannsynlig blir det begrenset støy nattestid. Dette er et viktig spørsmål som skal belyses ytterligere i konsekvensutredningen. Bane NOR kommer til å arbeide for å begrense ulempe fra støy og lys for anleggets naboer.

Du finner informasjon til naboer og grunneiere HER.

Hvordan kan jeg påvirke dette?

Arbeidet med plassering av hensettingsanlegg er ikke avsluttet, og det er ikke bestemt på forhånd hvor anlegget skal ligge. De forskjellige alternativene har sine egne fordeler og ulemper. Det er derfor viktig for Bane NOR og de berørte kommunene å få gode utredninger av konsekvensene ved de forskjellige plasseringene, og å samle inn så mye relevant informasjon som mulig.

Alle har mulighet til å bli hørt gjennom de forskjellige høringsrundene som skal gjennomføres. Det vil bli gjennomført høringsrunder for kommunedelplan og reguleringsplan. Alle slike høringer vil bli varslet på forhånd. Dersom du har kunnskap eller meninger som berører ett eller flere av alternativene ønsker vi at at du kommenterer under høringen. Det vil bli gjennomført informasjonsmøte og åpne kontordager i forbindelse med dette.