Planer og dokumenter

Bane NORs prosjekter går gjennom flere planfaser. På denne siden finner du de relevante plandokumentene, samt informasjon om høringsrunder og offentlig ettersyn.

Dette er en skisse som viser hva som kan ligge inne på en liten togparkering, og en mulig utforming. Det er ikke slik anlegget i Drammen kommer til å se ut.

Kommunedelplan

Bane NOR har utarbeidet et forslag til kommunedelplan for togparkering i Drammen. Planen har vært ute på høring, og i oktober 2020 ble planen, med høringsuttalelse og merknadsdokument oversendt Drammen kommune.

Du finner disse dokumentene nederst på denne siden. De seks øverste dokumentene er nye. Under dem ligger eldre dokumenter fra prosjektet.

Målet med planen er å få vedtatt plassering av anlegget. Bane NOR har utredet ni forskjellige alternativer, på fem forskjellige arealer i Drammen kommune. Fire av alternativene tar i bruk to forskjellige arealer.

Alternativene måles blant annet på hvilke konsekvenser en ny jernbane vil ha for lokalmiljøet og samfunnet. Dette gjelder tema som landskap, natur, friluftsliv, kulturminner, sikkerhet, regional utvikling, investeringskostnader, støy og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Med utgangspunkt i dette har Bane NOR kommet med en anbefaling om hvilket alternativ som kommer best ut av konsekvensutredningen.

Dersom du ønsker å sette deg inn i planen uten å lese alle dokumentene vil vi anbefale å lese planbeskrivelsen, den inneholder en oppsummering av Bane NORs anbefaling, de viktigste momentene fra teknisk hovedplan og en fyldig oppsummering av konsekvensutredningen. De forskjellige fagrapportene går i dybden på flere temaer, og kan være spennende lesning for de som er ekstra interessert.

Fremdrift

Det er politikerne i Drammen kommune som skal vedta hvilket område som skal brukes til togparkering. Det skjer etter en høringsrunde, der kommunen og Bane NOR behandler innspill som kommer inn fra forskjellige myndigheter, interessenter, grunneiere og privatpersoner.

Det er formannskapet som vedtar om kommunedelplanen skal legges ut på høring.

Når det er gjort vedtak om å behandle planen vil dette bli kunngjort i avisene og på kommunens og Bane NORs nettsider. I forbindelse med høringen vil det bli gjennomført informasjonsmøter og åpne kontordager. Disse vil bli nærmere varslet når de endelige datoene er klare.

Bane NOR kommer til å legge ut alle relevante dokumenter på prosjektets nettside.