Planer og dokumenter

Bane NORs prosjekter går gjennom flere planfaser. På denne siden finner du de relevante plandokumentene, samt informasjon om høringsrunder og offentlig ettersyn.

Dette er en skisse som viser hva som kan ligge inne på en liten togparkering, og en mulig utforming. Det er ikke slik anlegget i Drammen kommer til å se ut.

Høring reguleringsplan

Bane NOR har lagt forslag til detaljregulering for hensetting av tog på Sundland ut på høring og offentlig ettersyn. Den 9. februar 2021 vedtok Drammen kommunestyre «Kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet». Alternativ Sundland byggetrinn 1 ble valgt. Denne lokaliseringen er nå bearbeidet videre og foreslås nå regulert. 

Hensikten med detaljreguleringen er å sikre arealer for parkering av tog på Sundland. Et hensettingsanlegg brukes til å parkere, vende og utføre serviceaktivitet for tog. De foreslås regulert sju spor for doble togsett, serviceareal samt tilstrekkelige midlertidig anlegg- og riggareal. Anlegget vil få permanent atkomst fra øst.

Sør for hensettingsanlegget vil det bli satt opp et 3 m høyt, tett gjerde. Mellom gjerdet og sentrumsformålet etableres det en buffersone med vegetasjon og beplantning. På sentrumsformålet opparbeides arealene parkmessig, og de blir midlertidig offentlig tilgjengelig, i påvente av etablering av ny bebyggelse.

Nederst på denne siden ligger alle relevante dokumenter gjennom hele prosjektet, de 12 øverste er nye og er de som nå er ute til høring.

Dersom du ønsker å sette deg inn i planen uten å lese alle dokumentene vil vi anbefale å lese planbeskrivelsen, den inneholder en oppsummering av Bane NORs anbefaling, de viktigste momentene fra teknisk hovedplan og en fyldig oppsummering av konsekvensutredningen. De forskjellige fagrapportene går i dybden på flere temaer, og kan være spennende lesning for de som er ekstra interessert.

Fremdrift

Bane NOR skal nå starte arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for togparkeringen på Sundland. Planen er at det nye anlegget settes i drift før den nye delen av Vestfoldbanen tas i bruk i 2025.