Om prosjektet

Bane NOR planlegger en ny togparkering i Drammensområdet. På denne siden får du oppdatert informasjon om hvor langt prosjektet har kommet.

Hva skjer nå?

Kommunestyret i Drammen har fastsatt planprogram for prosjektet Hensetting Drammensområdet. Dette innebærer at det er bestemt hvilke plasseringer av den nye togparkeringen som skal utredes og diskuteres videre.

Planprogrammet, et dokument som ofte kalles «en plan for planen», inneholder fem alternative plasseringer:

  • Sundland, i tilknytning til jernbaneområdet som ligger der i dag
  • Kleggen, rett sør for dagens spor
  • Pukerud, rett sør for dagens spor
  • Narverud, rett sør for dagens spor
  • Ryggkollen, på det som i dag er et grustak

Disse plasseringene skal utredes grundig i et forslag til kommunedelplan, som skal legges ut på høring senere i år. Du kan lese mer om alternativene i det endelige planprogrammet, som vil bli publisert HER.

I planprogrammet heter det at Bane NOR skal utrede 36 nye hensettingsplasser i Drammen. Jernbanedirektoratet har analysert behovet i årene fremover, og har foreslått å kutte antall nye plasser fra 36 til 25. Dette er det Bane NOR skal legge til rette for i det videre arbeidet.

Bakgrunn

Arbeidet med å etablere en togparkering i Drammensområdet har pågått i flere år. Jernbaneverket (nå Bane NOR) gjennomførte i 2013-2016 en egen utredning, Hensetting Østlandet, som vurderte behov for og mulig plassering av anlegg i hele Østlandsområdet, sett i lys av den omfattende InterCity-utbyggingen.

For Drammensområdet ble 11 mulige arealer løftet frem. Det er denne utredningen som danner grunnlag for forstudierapporten Bane NOR presenterte i februar 2019. Du kan lese mer om utredningen Hensetting Østlandet HER.

I tillegg til arbeidet som ble gjort i Hensetting Østlandet har også prosjektet Dobbeltspor Gulskogen-Hokksund vurdert plassering av anlegg for togparkering. Siden høsten 2018 har Bane NOR hatt omfattende dialog med berørte kommuner, og har gjennomført en egen workshop for å identifisere de beste arealene for plassering av en togparkering.

Togparkering

På fagspråket kaller vi togparkeringsanlegg for hensettingsanlegg. Disse anleggene innebærer mer enn bare parkeringsplasser for togene. Det utføres forskjellige typer service på togene, inkludert tømming av toaletter, påfyll av vann, og vask både inn- og utvendig.

Den kraftige økningen i togtrafikk de siste årene, og den kommende økningen som følge av InterCity-utbyggingen, betyr at behovet for hensettingsplasser også har økt kraftig. Togene må ha et sted å stå når de ikke er i bruk. For det nye anlegget i Drammensområdet vil hensettingsanlegget først og fremst brukes av togene som har sin endestasjon i Drammen.

Du kan lese mer om togparkering generelt og i Drammensområdet HER.

InterCity

Norge er inne i en periode med kraftig satsing på jernbanen. Dette er ikke minst synlig i InterCity-utbyggingen, som skal gi halvannen million mennesker kortere reisetid og flere avganger. Frem til 2029, skal faktisk antall togsett på skinnene i Norge øke med 50 %, fra rundt 250 til 375. Det er denne satsingen som gjør at vi har behov for flere togparkeringsanlegg på østlandet.

Du kan lese mer om InterCity-utbyggingen HER.