Togparkering skal ligge på Sundland

Kommunestyret i Drammen har vedtatt at den nye togparkeringen i byen skal ligge på Sundland. – Dette er en løsning som tar hensyn til både jernbanens behov og Drammens planer for byutvikling, sier prosjektleder i Bane NOR, Fredrik Haga.

Illustrasjon som viser hvor det nye anlegget for togparkering skal ligge.

Kommunestyret i Drammen behandlet saken om kommunedelplan for ny togparkering i Drammen på sitt møte 9. februar. Tidligere har formannskapet anbefalt rådmannens forslag til vedtak. Dette forslaget innebærer at togparkeringen plasseres på Sundland, men at det nye anlegget blir mindre enn opprinnelig planlagt.

- Vi har klart å finne en løsning som både vi i Bane NOR og Drammen kommune kan leve med, sier prosjektleder Fredrik Haga.
- Plassering på Sundland er det alternativet for ny togparkering i Drammen som er best for jernbanen, når det gjelder både pris, byggetid og effektiv drift. Samtidig har vi sammen funnet en løsning som tar hensyn til Drammen kommunes planer for sentrumsutvikling.

Byutviklingen kan fortsette

- Vi har hatt omfattende dialog med Drammen kommune, og det har vært en grundig og god prosess, sier Haga.
- Å finne plass til et nytt togparkeringsanlegg i Drammen har vært krevende, og ingen av alternativene til plassering er uten konsekvenser. Derfor er jeg glad for at vi sammen har klart å finne en løsning.

Bygging av et anlegg for togparkering på Sundland vil føre til at dagens jernbaneområde blir utvidet med rundt 10 dekar. Det blir bygget i et område der det allerede ligger boliger og en skole, og det er også planlagt å bygge flere nye boliger.

I vedtaket kommer kommunestyret med en klar oppfordring til Bane NOR Eiendom, som eier grunnen og har planer for videre utvikling. Drammen ønsker snarlig oppstart av detaljregulering for sentrumsbebyggelse, slik at de områdene som ikke skal bli til togparkering kan bebygges.

- Vedtaket i kommunestyret betyr at vi endelig har fått avklart hva som skal skje med denne delen av Sundland, sier prosjektsjef Connie Nyhaven i Bane NOR Eiendom.
- For videre utvikling av området er det bra å få en avklaring nå. Vi får forutsigbarhet og rammer for å så snart som mulig starte opp arbeidet med detaljregulering.

Kan heve båndlegging

Vedtaket innebærer at båndleggingen av alle de andre alternativene til plassering kan oppheves. Bane NOR er også bedt om å optimalisere fotavtrykket til anlegget på Sundland. Begge deler er noe både Fredrik Haga og Connie Nyhaven støtter.

- Å heve båndleggingen er viktig, slik at grunneiere ved de andre alternativene for plassering slipper den ulempen og usikkerheten, sier Haga.
- Vi vet at kommunen ønsker sentrumsutvikling i dette området, og det er noe vi i Bane NOR støtter.

- Og både Bane NOR Eiendom og Bane NOR Utbygging har felles interesse av å få til en god utvikling og god utnytting av Sundlandområdet, sier Connie Nyhaven.