I gang med regulering

Bane NOR har startet arbeidet med reguleringsplan for togparkering på Sundland i Drammen. Det nye anlegget skal erstatte plasser for togparkering som blir fjernet andre steder i byen.

Illustrasjonen viser planområdet, der selve togparkeringen er markert i rødt.

Denne uken har Bane NOR sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for togparkering på Sundland i Drammen kommune. Tiltaket er tidligere konsekvensutredet i kommunedelplanen som ble vedtatt av kommunestyret i Drammen tidligere i 2020.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av togparkeringsplasser med tilhørende fasiliteter, tilkobling til infrastruktur og atkomster. I tillegg er det behov for midlertidig bygge- og anleggsområder innenfor varslingsgrensen.

Ved utbygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen forsvinner 25 togparkeringsplasser, blant annet på Skamarken og ved Sundhaugen. Et togparkeringsanlegg på Sundland skal erstatte en del av disse plassene. Det hensettes tog på Sundland i dag, og reguleringsplanen er en viktig brikke i InterCity- utbyggingen som vil bidra til et forbedret fremtidig togtilbud med økt frekvens og kapasitet.

Et forslag til detaljreguleringsplan for anlegget vil bli politisk behandlet i formannskapet i Drammen kommune før det sendes på høring. Høringen forventes å starte sommeren 2021. Etter høringen vil innkomne merknader bli behandlet. Deretter går planen til politisk sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret. Vedtak av planen forventes i slutten av 2021.

Du finner relaterte dokumenter nederst på denne siden.