Høring av reguleringsplan

Bane NOR har lagt forslag til detaljreguleringsplan for togparkering i Drammen ut til høring og offentlig ettersyn. Det er mulig å komme med innspill til planen frem til 17. september 2021.

Dette er området som skal reguleres.

Den 9. februar 2021 vedtok Drammen kommunestyre «Kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet». Alternativ Sundland byggetrinn 1 ble valgt. Denne lokaliseringen er nå bearbeidet videre og foreslås nå regulert. Planen har en detaljeringsgrad som tilsier at det ikke blir ny nabovarsling i byggesaken.

Innholdet i planforslaget

Hensikten med detaljreguleringen er å sikre arealer for parkering av tog på Sundland. Et hensettingsanlegg brukes til å parkere, vende og utføre serviceaktivitet for tog. Planforslaget legger opp til å regulere sju spor for doble togsett, serviceareal samt tilstrekkelige midlertidig anlegg- og riggareal. Anlegget vil få permanent atkomst fra øst.

Sør for hensettingsanlegget vil det bli satt opp et 3 meter høyt, tett gjerde. Mellom gjerdet og sentrumsformålet etableres det en buffersone med vegetasjon og beplantning. På sentrumsformålet opparbeides arealene parkmessig, og de blir midlertidig offentlig tilgjengelig, i påvente av etablering av ny bebyggelse.

Du finner alle dokumenter i planforslaget nederst på denne siden.

Mulighet for å komme med merknad til planforslaget

Merknader til planforslaget sendes innen 17.09.2021 til: postmottak@banenor.no eller Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Vennligst merk brevet med «Saksnr. 202103960, oversendelse av forslag til detaljreguleringsplan for hensetting Sundland».

Alle merknader vil følge saken til videre behandling.

Mer informasjon

På grunn av smittesituasjonen relatert til Covid 19, vil det ikke bli arrangert folkemøte om prosjektet.

Hvis det er ønske om digitalt møte eller spørsmål til planforslaget av planfaglig karakter, kontakt Torgeir Fossnes i Bane NOR, tlf. 916 55 807, Torgeir.Fossnes@banenor.no.

For tekniske spørsmål, kontakt Fredrik Haga i Bane NOR, tlf. 970 90 658, Fredrik.Haga@banenor.no.