Kommunedelplan sendt til Drammen kommune

Bane NOR har sendt over kommunedelplan med konsekvensutredning for ny togparkering i Drammen til kommunen. Kommunen skal behandle planen politisk, og avgjøre om den kan legges ut på offentlig høring.

Hensikten med kommunedelplanen er å velge den beste plasseringen av nytt anlegg for togparkering i Drammen. Bane NOR har utredet de forskjellige alternativene som ble fastsatt i planprogrammet da dette ble behandlet i Drammen kommunestyre 18. februar 2020.

Målet er å finne alle de negative og positive effektene alternativene måtte ha. De måles blant annet på hvilke konsekvenser anlegget vil ha for lokalmiljøet og samfunnet. Dette gjelder for eksempel tema som landskap, natur, friluftsliv, kulturminner, sikkerhet, lokal utvikling, støy, investeringskostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Basert på denne kunnskapen har vi sammenlignet områdene og kommet med en anbefaling av det alternativet som totalt sett er best. Bane NOR håper at den anbefalte løsningen sammen med de øvrige utredete alternativene vedtas lagt ut på høring ved den politiske behandlingen i juni. Etter høringsperioden vil alle høringsuttalelsene behandles av Bane NOR og kommunen, før politikerne til slutt vedtar et område for togparkering.

Omfattende plan

En kommunedelplan er svært omfattende. I tillegg til planbeskrivelse og plankart består den av en rekke fagrapporter og andre dokumenter. I alt har Bane NOR lagt ut 19 dokumenter som gjelder planen.

Du finner alle dokumentene HER.

Dersom du ønsker å sette deg inn i planen uten å lese alle dokumentene vil vi anbefale å lese planbeskrivelsen, den inneholder en oppsummering av Bane NORs anbefaling, de viktigste momentene fra teknisk hovedplan og en fyldig oppsummering av konsekvensutredningen. De forskjellige fagrapportene går i dybden på flere temaer, og kan være spennende lesning for de som er ekstra interessert.

Høring

Planen vil ikke bli lagt ut på høring før Drammen kommune vedtar å gjøre det. Dette vil trolig skje i midten av juni 2020.

Når kommunen har vedtatt å legge planen på høring vil det bli kunngjort i lokale medier, samt på kommunens og Bane NORs nettsider. Høringen vil ha en frist på minst seks uker, i tillegg til tid som faller bort grunnet for eksempel fellesferie.

Bane NOR kommer til å arrangere infomøte og åpne kontordager om planen i høringsperioden. Flere detaljer vil bli offentliggjort når det er vedtatt å sende planen på høring.