Informerte politikerne om togparkering

Bane NOR har orientert formannskapet i Drammen kommune om innholdet i forslag til kommunedelplan for ny togparkering i Drammen. Ni alternativer er utredet, og planen er nå klar for politisk behandling og høring.

Vinterbilde av hensatte tog på Eidsvoll hensetting.

Bane NOR planlegger bygging av et nytt anlegg for parkering av tog, et såkalt hensettingsanlegg, i Drammen. Etableringen av anlegget er nødvendig for å kunne styrke togtilbudet i regionen, og få ut full effekt av de store utbyggingsprosjektene som pågår på Vestfoldbanen.

Utredningen klar

Tirsdag 19. mai fikk formannskapet i Drammen kommune en orientering om Bane NORs forslag til kommunedelplan for ny togparkering i Drammen. Målet med planen er å få vedtatt plassering av anlegget. Bane NOR har utredet ni forskjellige alternativer, på fem forskjellige arealer i Drammen kommune. Fire av alternativene tar i bruk to forskjellige arealer.

Alternativene måles blant annet på hvilke konsekvenser en ny jernbane vil ha for lokalmiljøet og samfunnet. Dette gjelder tema som landskap, natur, friluftsliv, kulturminner, sikkerhet, regional utvikling, investeringskostnader, støy og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Med utgangspunkt i dette kommer Bane NOR med en anbefaling om hvilket alternativ som kommer best ut av konsekvensutredningen.

Du kan laste ned presentasjonen til formannskapet nederst på denne siden.

Veien videre

Det er politikerne i Drammen kommune som skal vedta hvilket område som skal brukes til togparkering. Det skjer etter en høringsrunde, der kommunen og Bane NOR behandler innspill som kommer inn fra forskjellige myndigheter, interessenter, grunneiere og privatpersoner.

Det er formannskapet som vedtar om kommunedelplanen skal legges ut på høring.

Når det er gjort vedtak om å behandle planen vil dette bli kunngjort i avisene og på kommunens og Bane NORs nettsider. I forbindelse med høringen vil det bli gjennomført informasjonsmøter og åpne kontordager. Bane NOR kommer til å legge ut alle relevante dokumenter på prosjektets nettside.