Drammen har fastsatt mulige arealer for togparkering

Kommunestyret i Drammen har bestemt hvilke plasseringer av den nye togparkeringen i Drammen som skal utredes videre. Nå skal Bane NOR utrede de fem plasseringene, som skal ut på offentlig høring i løpet av våren.

Det er pekt ut fem alternativer for plassering av det nye anlegget for togparkering i Drammensområdet. Plasseringene strekker seg fra verkstedsområdet Sundland i forkant av bildet til grustaket på Ryggkollen i det fjerne. Foto: Bane NOR/Anne Mette Storvik

Tirsdag 18. februar vedtok kommunestyret i Drammen kommune å fastsette planprogram for prosjektet Hensetting Drammensområdet. Dette er en viktig milepæl, siden det innebærer at det er bestemt hvilke plasseringer av den nye togparkeringen som skal utredes og diskuteres videre.

Planprogrammet, et dokument som ofte kalles «en plan for planen», inneholder fem alternative plasseringer:

  • Sundland, i tilknytning til jernbaneområdet som ligger der i dag
  • Kleggen, rett sør for dagens spor
  • Pukerud, rett sør for dagens spor
  • Narverud, rett sør for dagens spor
  • Ryggkollen, på det som i dag er et grustak

Disse plasseringene skal utredes grundig i et forslag til kommunedelplan, som skal legges ut på høring senere i år. Du kan lese mer om alternativene i det endelige planprogrammet, som vil bli publisert HER.

I planprogrammet heter det at Bane NOR skal utrede 36 nye hensettingsplasser i Drammen. Jernbanedirektoratet har analysert behovet i årene fremover, og har foreslått å kutte antall nye plasser fra 36 til 25. Dette er det Bane NOR skal legge til rette for i det videre arbeidet.

- Godt samarbeid

- Vi Bane NOR er godt fornøyd med vedtaket, sier prosjektleder Fredrik Haga.
- Det viser at vi har klart å bli enige om hvordan veien videre ser ut. Vi har et godt samarbeid med en kommune som er både tydelig og løsningsorientert, og jeg vil si at det gjør det enklere å finne de beste løsningene.

Planprogrammet som ble fastsatt i går har tidligere vært ute til offentlig ettersyn, og mange interessenter kom da med innspill. Nå skal de fem alternative plasseringene utredes videre, og Haga sier at han ser frem til en intensiv prosess.

- Det er aldri helt problemfritt å finne plassering til et anlegg for togparkering, det er jo ikke populært å få et slikt anlegg i nærheten av der man bor. Men nå skal vi gå i dybden på alternativene, og kartlegge hvilke konsekvenser de faktisk har. Det er mye arbeid, men utrolig viktig for at vi og kommunen skal kunne ta den riktige avgjørelsen, som tjener både lokalsamfunnet og jernbanen i regionen, sier prosjektlederen.

Hva skjer videre?

Bane NOR har allerede begynt å utarbeide et forslag til kommunedelplan. Denne planen utreder hvilke konsekvenser bygging av togparkering på de fem alternative plasseringene kommer til å få. Utredningen vil ikke bare se på ting som kostnad og byggetid, men også det som kalles «ikke prissatte konsekvenser». Det betyr at vi vurderer ting som støy, naturressurser (inkludert landbruk), kulturminner, nærmiljø og friluftsliv, og mye annet.

- Denne konsekvensutredningen er omfattende, og vi går detaljert til verks, forteller Marit Bjørke, som er ansvarlig for det offentlige planarbeidet i prosjektet.
- Vi skal belyse alt som kan påvirke valg av plassering. Det er en viktig avgjørelse for Drammen kommune, og da må vi passe på at analysene er grundige, og at alle plasseringene behandles likt.

Etter planen skal forslaget til kommunedelplan legges ut til offentlig ettersyn i løpet av våren. Vedtak av planen, der kommunen bestemmer hvor togparkeringen skal ligge, kan da skje i høst. Bjørke sier at det er viktig at berørte og interessenter kommer med sine innspill i denne prosessen.

- Vi ber alle som kan ha interesser i de forskjellige områdene om å komme med uttalelser til planen. Det er nå vi skal bestemme hvor anlegget skal ligge, og da må innspillene komme nå. Når vedtaket er gjort, er det ikke mulig å endre plassering.

Høring av kommunedelplanen vil kunngjøres i lokalaviser og på Drammen kommune og Bane NORs nettsider. Det vil bli arrangert informasjonsmøte og åpne kontordager i forbindelse med høringen.