Planprogram på høring

Formannskapene i Drammen kommune og nedre Eiker kommune har vedtatt å legge forslaget til planprogram for Hensetting Drammensområdet ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet inneholder åtte alternativer for plassering av anlegget for togparkering.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR planlegger bygging av et nytt anlegg for parkering av tog, et såkalt hensettingsanlegg, i Drammensområdet. Dette er en del av InterCity-prosjektet. For å oppnå ønsket rutetilbud og økt kapasitet etter ferdig utbygging av dobbeltspor Drammen -Kobbervikdalen, samt for toglinjer som vender i Drammen, er det nødvendig å øke kapasiteten for parkering av tog. Etableringen av hensettingsanlegget vil dermed legge forholdene til rette for en forbedring av togtilbudet i Drammensområdet.

Planprogram

Det er en lang prosess før vi kan starte byggingen av et nytt anlegg. Første steg er et planprogram, der vi vurderer flere forskjellige plasseringer av anlegget. Det er kommunestyret i berørte kommuner som fastsetter (vedtar) planprogrammet. 

Bane NOR har foreslått at planprogrammet for togparkeringen i Drammen har med seg 8 arealer fra forstudierapporten, og at disse legges på høring gjennom offentlig ettersyn av planprogrammet. Dette ble vedtatt av formannskapene i Drammen og Nedre Eiker, siden planprogrammet inneholder arealer i begge disse kommunene.

Du finner alle relevante dokumenter knyttet til planprogrammet nederst på denne siden.

Høring

Høringsperioden for planprogrammet begynner 28. mars, og avsluttes 19. mai. I høringsperioden blir det avholdt åpne informasjonsmøter og åpne kontordager både på dag- og kveldstid i begge kommuner. Bane NORs representanter vil være tilgjengelige for spørsmål og samtaler.

Etter høringsperioden vil alle høringsuttalelsene til planprogrammet bli gjennomgått, og i samråd med kommunene vil det bli foretatt en ytterligere siling av arealer, før det til slutt er bystyret i Drammen og kommunestyret i Nedre Eiker som fastsetter (vedtar) planprogrammet med de arealene som skal utredes videre i kommuneplanfasen.

Alle har mulighet til å bli hørt gjennom høringsrunden. Dersom du har kunnskap eller meninger som berører ett eller flere av alternativene ønsker vi at at du sender inn en uttalelse i høringsperioden. 

Informasjonsmøter

Det blir avholdt to åpne informasjonsmøter:

Nedre Eiker:  9. april klokken 18, i kommunestyresalen på Rådhuset i Mjøndalen

Drammen:    11. april klokken 18, på Papirbredden, Grønland 58

Det blir avholdt fire åpne kontordager:

Nedre Eiker: 24. april klokken 12-17, på Biblioteket i Mjøndalen
                        7. mai klokken 14-19, på Biblioteket i Mjøndalen

Drammen:    25. april klokken 15-20, i Infosenteret til Utbygging Drammen-Kobbervikdalen (Tollbugata 4, Flytogpassasjen)
                        29. april klokken 12-17, i Infosenteret til Utbygging Drammen-Kobbervikdalen (Tollbugata 4, Flytogpassasjen)

Uttalelser til planprogram

Uttalelser kan sendes til postmottak@banenor.no eller postadresse Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Uttalelsen må merkes med «Saksnr: 201900859. Høringsuttalelser til planprogram for hensetting i Drammensområdet».

Frist for å komme med uttalelser er 19. mai.