Jobber videre med Stokke-Sandefjord

Arbeidet med planlegging av nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord går fremover. I år skal Bane NOR gjennomføre flere grunnundersøkelser og jobbe videre med utvikling av planene.

Illustrasjon som viser hvordan en ny Sandefjord stasjon kan bli seende ut.

- Selv om vi ikke formelt har startet opp arbeidet med detaljplan og reguleringsplan, så pågår det arbeider i prosjektet, sier prosjektleder for prosjektet Nytt dobbeltspor Stokke-Sandefjord, Hans Jørgen Bihli.

Regjeringen har i sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan 2022-2033 (NTP) ikke lagt opp til full utbygging av dobbeltspor på hele strekningen mellom Tønsberg og Skien, men kun mellom Stokke og Sandefjord. Dette vil gjøre det mulig å nå målene om to tog i timen mellom Skien og Oslo. Det gjenstår fremdeles noen formaliteter før den offisielle oppstarten av reguleringsplanen, men det betyr ikke at prosjektet står stille.

- Nei, absolutt ikke! Vi har nok å drive med for å optimalisere linja, og særlig forsikre oss om at vi har et godt bilde av grunnforholdene der sporet skal legges, sier Bihli.
- Det siste året har vi jobbet med blant annet grunnundersøkelser og arkeologiske registreringer på strekningen, og det fortsetter vi med i år. Vi har sett hvor viktig det er å ha god kunnskap om grunnforhold, av hensyn til både sikkerhet og fremdrift for byggeprosjekter.

Dette gjør vi i 2021

Arbeidet med grunnundersøkelsene i felt er foreløpig planlagt startet opp rundt sommeren og vil berøre mange eiendommer og grunneiere i Sandefjord kommune. Alle som blir direkte berørt av grunnundersøkelsene vil bli kontaktet.

I 2020 ble det også gjennomført arkeologiske registeringer på strekningen Stokke – Sandefjord og dette arbeidet vil bli oppsummert i en rapport utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkeskommune i første halvdel av 2021. Videre vil det bli jobbet med ulike identifiserte optimaliseringspunkter langs linja slik at prosjektet er best mulig forberedt til den formelle oppstarten av reguleringsplanen.

I tillegg har vi i bestemmelsene fra kommunedelplanen at det skal gjennomføres en mulighetsstudie for Sandefjord stasjon. Vi vurderer sammen med Sandefjord kommune om dette er noe som kan igangsettes i siste halvdel av 2021.

Veien videre

Den videre fremdriften til prosjektet er altså ikke helt avklart, men i regjeringens forslag til NTP legges det opp til byggestart for prosjektet mot slutten av den første seksårsperioden, som går fra 2022 til 2027. Den nye strekningen vil altså kunne bygges og tas i bruk i perioden 2028 til 2033.

NTP skal etter planen vedtas i Stortinget i juni. I tillegg er Bane NOR avhengig av en avtale med Jernbanedirektoratet om oppstart av detalj- og reguleringsplan før det dette arbeidet formelt kan starte.

- Vi har ikke på plass en avtale med Jernbanedirektoratet ennå, og det må nok sees i sammenheng med det pågående arbeidet med NTP, sier Hans Jørgen Bihli.
- Men selv om formalitetene ikke er på plass, så har vi fått midlene vi trenger for å kunne jobbe videre med optimalisering og grunnundersøkelser. Når avtalen er på plass vil vi klargjøre for en formell oppstart og varsling av reguleringsplanprosessen.