Reguleringsplan

På denne siden finner du alle dokumentene vedrørende reguleringsplan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018.

Kartet over viser vedtatt planområde

Bane NORs anbefalte korridor ble vedtatt i oktober 2016. Bane NOR varslet oppstart av detalj- og reguleringsplan 28. november 2016, og kom med en tilleggsvarsling av mindre utvidelser i oktober 2017.

Bane NOR sendte sitt reguleringplanforslag til Tønsberg, Re og Horten kommune for førstegangsbehandling 24. november. 
Planen var ute til offentlig ettersyn fra 19. februar til 8. april 2018. Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018.

Nye dokumenter, dvs etter kommunenes andre gangs vedtak

 
Felles dokumenter
Oppsummering av høringsuttalelser (1,2 mb)
Planbeskrivelse (NB! 20 MB!)
Illustrasjonsplanen under er den samme som ble behandlet av kommunene, den er altså ikke revidert etter dette.
REVIDERT Illustrasjonsplan jerbaneanlegg og deponiområder  (Ca 57 MB)

Horten kommune
Reguleringsplanbestemmelser (0,5 MB)
Protokoll

Tønsberg kommune
Reguleringsplanbestemmelser
Protokoll

Re kommune
Reguleringsplanbestemmelser
Protokoll

Dokumenter som ble lagt ut før andre gangs behandling
i kommunene


Horten kommune
Saksfremstilling og vedtak Horten kommune (2,6 MB)
Planbestemmelser (1,2 MB)
Plankart:
00401_G 20180218 EIERFORM-Forslag Nordre del (1 MB)
00401_G 20180218 EIERFORM-Forslag Søndre del (1,1 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart1 (2 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart2 (3 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart3 (3,4 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart4 (4 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart5 (1,5 MB
00401_G 20180218 Forslag Kart6 (2 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart7 (1,6 MB)

Re kommune
Saksfremstilling og vedtak Re kommune (0,6 MB)
Planbestemmelser (0,7 MB)
Plankart:
20160037_G 20180218 EIERFORM-forslag (0,3 MB)
20160037_G 20180218 Nordre del og stasjonsområde -  forslag (1,4 MB)
20160037_G 20180218 Søndre del -  forslag (0,8 MB)

Tønsberg kommune
Saksfremstilling og vedtak Tønsberg kommune (1 MB)
Planbestemmelser
Plankart:
20160146_G 20180218 EIERFORM -  forslag (156 kb)
20160146_G 20180218 Nordre del -  forslag (1,9 MB)
20160146_G 20180218 Søndre del -  forslag (2,1 MB)

Felles plandokumenter
Konsekvensutredning reguleringsplan Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker  (Ca. 22 MB)
REVIDERT Planbeskrivelse jernbaneanlegg og deponiområder (Ca. 20 MB)
REVIDERT Illustrasjonsplan jerbaneanlegg og deponiområder  (Ca 57 MB)

Illustrasjonsplanen inndelt i kapitler:
Forside, innledning: Side 1-4  (Ca. 0,1 MB)
Oversiktstegninger: Side 5, 6 og 7 (Ca. 5 MB)
Landskapsplan: Side 8-32 (Ca. 16 MB)
Konstruksjonstegninger: Side 33-55 (Ca. 16 MB)
Utforming stasjonen og tekniske hus: Side 56-62 (Ca. 2 MB)
Perspektivbilder: Side 63-82 (Ca. 12 MB)
Støykart side 83-89 (Ca. 7 MB)

Enkle kart
Vi har laget en side med enkle kart som går kjappere å laste ned.

Merknader til varsel om utvidet planområde 
Kommenterte høringsuttalelser tilleggsvarsling november 2017

Utvidet varslingsområde (9. oktober 2017)
Kart med utvidet varslingsområde

Merknader til varslet reguleringsplan
Oppsummering av høringsuttalelser med Bane NOR sine kommentarer

Kart over varslingsområde
Planområde med eiendomsgrenser

Andre planer som kan bli berørt
Eksisterende og igangsatte planer som kan berøres av planarbeidet

Plandokumenter deponier
Fastsatt planprogram deponier
Forslag til planprogram deponier
Vurdering av mulige deponier

Fagrapporter
Landskap
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø (44 MB)
Kulturmiljø
Naturressurser
Miljøoppfølgingsplan i anleggsfasen (1,5 MB)
Innfartsparkering 
Klimabudsjett (1 MB)
Miljørisikoanalyse 
Arkeologisk georadarundersøkelser
RAPPORT Arkeologiske undersøkelser InterCity Nykirke - Barkåker 2016-2017 (40 MB)
ROS
Mulighetsstudie dyrket mark
Mulighetsstudie overskuddsmasser
Luftoverført støy fagrapport
Luftoverført støy vedlegg 1
Luftoverført støy vedlegg 2
Anleggsfasen
Konstruksjoner
Områdestabilitet deponier
Områdestabilitet – jernbaneanlegget
Optimalisering detaljplan (53 MB)
Gang- og sykkelveier og veier
Fagrapport hydrogeologi
Ingeniørgeologi
Fagrapport Geoteknikk 
Underbygning VA og drenering, revidert versjon fra juni 2018 (21,6 MB)
Stasjonsutforming
Vibrasjoner og strukturstøy (1,3 MB)