Planer og dokumenter

I oktober 2016 ble kommunedelplanene i Re, Horten og Tønsberg kommuner vedtatt. Alle kommunene gikk inn for Skoppum Vest. På denne siden finner du dokumenter som hører til kommunedelplan og presentasjoner fra de ulike informasjonsmøtene. Alle dokumentene som hører til reguleringspanen er samlet på siden "Reguleringsplan"

Reguleringsplan
Dette er tredje og siste steg i planleggingen av ny jernbane. I reguleringsplanen skal innholdet i kommunedelplanen detaljeres videre. Bane NOR utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen. Bane NORs forslag til reguleringplan ble oversend til kommunene for førstegangsbehandling 24. november 2017. Alle dokumentene ligger samlet på egen side: Reguleringsplan 

Medvirkning
Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder  Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook. Bruk gjerne lokale organisasjoner, lag og foreninger som "kanaler" for innspill. Dere kan uttale dere direkte til Bane NOR når planen kommer på høring. Alle innspill i høringsperioden blir samlet, vurdert og besvart etter høringsperidens slutt (merknadsbehandling). 

Deltakelse gir bedre planer
Det er ikke mulig for oss i Bane NOR å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en utbygging kommer med innspill. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Kommunedelplanen: består av plankart og planbeskrivelse, illustrasjonsplan og bestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i planbeskrivelsens kapittel 9. Plankartet angir de arealene som båndlegges for videre planlegging. Båndleggingen medfører i hovedsak at søknadspliktige tiltak etter byggesaksbestemmelsene ikke kan iverksettes før reguleringsplanen for dobbeltsporet er vedtatt. Bestemmelsene angir hvilke juridiske begrensninger som gjelder for planen og de båndlagte arealene.

Konsekvensutredning: Som del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av korridor er det utarbeidet konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredningen er å vurdere virkninger av tiltaket for miljø og samfunn. Det er på forhånd utarbeidet et dokument som beskriver hvilke utredninger Jernbaneverket skal utføre. Dette dokumentet kalles planprogram, og er behandlet og fastsatt av Re, Horten og Tønsberg kommuner. 

Det er også utarbeidet egne rapporter for ulike temaer. Rapportene omhandler trafikkanalyse og prissatte konsekvenser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser og støy.  

Er du berørt grunneier eller nabo? 

denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som er grunneier som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny jernbane.

Her finner du nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker november 2017
Nyhetsbrev fra Nykirke-Barkåker april 2017

Her finner du presentasjoner fra møter med grunneiere, åpne møter etc.

Presentasjon fra åpent møte på Bakkenteigen 8. juni 2017
Presentasjon fra informasjons- og dialogmøte for politikere i Vestfold fylkeskommune, Horten-, Tønsberg- og Re kommuner 31 mai 2017
Presentasjon fra informasjonsmøte for Horten kommunestyre i Horten rådhus 28. mars 2017
Presentasjon fra åpent møte på Bakkenteigen, 28. mars 2017
Presentasjon fra åpent møte om anleggsgjennomføring, Nykirke bygdehus 9. februar 2017
Presentasjon fra møtet på Bakkenteigen 6. desember 2016 
Presentasjon fra informasjonsmøter i forbindelse med kommunedelplan, februar 2016   

Her finner du de vedtatte kommunedelplanene med tilhørende dokumenter

Tønsberg kommune
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer
Annengangsbehandling Tønsberg kommune
Førstegangsbehandling i Tønsberg kommune 

Horten kommune
Utfyllende bestemmelser og retningslinjer
Annengangsbehandling Horten kommune
Førstegangsbehandling i Horten kommune

Re kommune
Reguleringsbestemmelser Re kommune
Annengangsbehandling Re kommune
Førstegangsbehandling i Re kommune

Felles plandokumenter
Kommunedelplan
Notat oppsummering av høringsuttalelser med Jernbaneverket (nå Bane NOR) sine kommentarer
Oppsummering av høringstuttalelser fra Statens vegvesen med Jernbaneverkets (nå Bane NOR) sine kommentarer  
Plankart alternativ 3 
Kunngjøring av planvedtak 
Planbeskrivelse kommunedelplan
Konsekvensutredning kortversjon, april  (pdf 11,9 MB)
Konsekvensutredning (pdf 19,3MB)
Illustrasjonsplan (pdf 26,6MB)

Planprogram kommunedelplan
Fastsatt planprogram Nykirke-Barkåker
Horingsuttalelser (zip 16,5MB)
Merknadsdokument Nykirke-Barkåker

Utredninger
Andre samfunnsmessige virkninger (pdf 15,9MB)
Kulturmiljø (pdf 18,3)
Landskapsbilde (pdf 25,1MB)
Miljøbudsjett (pdf 3,3MB)
Nærmiljø og friluftsliv (pdf 23,9MB)
Naturmiljø (pdf 25,8)
Naturressurser (pdf 17,6 MB)
Områdestabilitet (pdf 26,1 MB)
Støy (71MB)
Trafikkanalyse- og prissatte konsekvenser (pdf 9,6MB)