Nattarbeid ved Bollerudskjæringen

For å gi plass til det nye dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker må Bollerudskjæringen utvides langs nåværende spor i nord. Når vi skal arbeide langs jernbanespor med trafikk, krever det strenge sikkerhetstiltak – i dette tilfellet betyr det nattarbeid.

Slik vil det se ut ved Bollerudskjæringen (til høyre på illustrasjonen) når det nye dobbeltsporet er ferdig.

Å utvide Bollerudskjæringen medfører sprengning. Da er det er nødvendig å sikre at det ikke faller stein ned på dagens jernbanelinje. For å gjøre risikoen for dette så liten som mulig, monterer vi en sju meter høy «vegg» av containere mellom skjæringen og eksisterende spor.

Disse containerne må settes opp når det ikke er togtrafikk – altså om natten. Containerne er et sikkerhetstiltak som gjøres i tillegg til ordinære sikringstiltak som for eksempel sprengningsmatter.

Under støygrensene

Beregninger av hvor mye støy dette arbeidet vil føre til, viser at det ikke er noen naboer som burde bli vesentlig sjenert. Arbeidet vil etter beregningene ligge under anbefalt grenseverdi for natt. Denne grensen er 45dB.

Selv om støyen ligger under grenseverdien, vil det likevel være mulig å høre at det pågår. Det vil også bli noe anleggstrafikk mellom Kopstadveien og Bollerudskjæringen.

Fjellskjæringen  

Når containerne er montert starter selve arbeidet med å bore, sprenge og pigge. Entreprenøren skal arbeide fra toppen og ned. Når de sprenger, vil de gjøre det slik at det hele tiden gjenstår noe stein ut mot sporet. Den gjenstående biten blir deretter pigget vekk. Dette er ytterligere et tiltak for å gjøre arbeidet så trygt som mulig både for arbeidere og eksisterende spor.