Nykirke-Barkåker klargjøres for byggestart

Bane NOR bygger dobbeltspor på Vestfoldbanen for å legge til rette for økt fart og flere avganger. En av parsellene som straks er klar for byggestart, er strekningen Nykirke-Barkåker, som ligger mellom Holmestrand og Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonen viser hvordan "Nye Skoppum stasjon" på Viulsrød kan bli. Det er planlagt stor innfartsparkering og gode forbindelser for alle trafikkgrupper. Illustrasjon: ViaNova

Illustrasjon Bane NOR/Vestfold fylkeskommuneBane NOR skal bygge ca. 14 km dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp mott 250 km/t. I nord kobles den nye banen inn på dobbeltsporet Holm-Nykirke som åpnet for trafikk i november 2016, og i sør kobles det på dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg som åpnet i november 2011. Den nye banen erstatter 16,5 km med enkeltsporet bane dimensjonert for hastigheter mellom 80km/t og 130 km/.

Det skal bygges tre tunneler på til sammen 5,1 km og to bruer. Dagens Skoppum stasjon legges ned og blir erstattet av en ny moderne stasjon på Viulsrød ca. 1,8 km sørvest for dagens stasjon. Den nye stasjonen får tre spor til plattform, stor innfartsparkering, sykkelhotell og gode forbindelser til bilveier og gang- og sykkelveier.

Gevinst
Dette prosjektet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Sammen med Drammen-Kobbervikdalen, som skal bygges ut i samme periode, bidrar dette prosjektet til at vi får sammenhengende dobbeltspor fra Tønsberg til Oslo i 2024. Et direkte resultat er at det blir mulig å øke antall avganger mellom Tønsberg og Oslo fra to til fire tog i timen. Andre positive effekter er kortere reisetid, høyere punktlighet og en sikrere bane. 21 planoverganger blir lagt ned når Nykirke-Barkåker åpner for trafikk.

Fremdrift
Planleggingen av Nykirke-Barkåker startet opp for fullt i 2014. Kommunedelplanene, dvs. valg av korridor, ble vedtatt i oktober 2016, og reguleringsplanene ble vedtatt i juni 2018. Nå er konkurransegrunnlaget ute og prosjektledelsen regner med å inngå kontrakt for grunnarbeidene i september/oktober 2019.

Forberedende arbeider startet opp høsten 2018. Det er ryddet masse skog langs linja og ved fremtidige riggområder for å gi hovedentreprenøren en raskere oppstart.

Andre forberedelser som kreves før byggestart, er å legge om 400 meter hovedvannledning på Viulsrød, i samarbeid med Vestfold vann. Dette begynner vi med i august. Vi skal også justere høyden på høyspentkabler som krysser over ny trasé på Kopstad og Barkåker. Dette er en jobb som skal utføres i samarbeid med Skagerak Energi i mai. 

Kontraktsstrategi
Bane NOR har prekvalifisert leverandører til to totalentrepriser. En underbygningsentreprise, som inkluderer underlaget (bruer, tunneler, fyllinger og skjæringer) som jernbanespor og sviller ligger på, og en jernbaneteknisk entreprise som inkluderer alt jernbaneteknisk materiell unntatt signalanlegget. Konkurransegrunnlagene ble sendt ut i februar og tilbudsfrist er 14. juni for underbygning og 9. august for jernbaneteknikk.

Totalentreprise innebærer enkelt fortalt at entreprenøren får ansvar for prosjektering og bygging, og de har i større grad ansvar for kvaliteten på sluttproduktet. Bane NOR har prosjektert det som er nødvendig får å lage et konkurransegrunnlag, så er det opp til entreprenøren å prosjektere endelig forslag til løsning. Entreprenøren står også friere til å legge opp arbeidet som de ønsker.  

I en utførelsesentreprise vil byggherren (Bane NOR) med stor hjelp fra rådgiver, detaljprosjekterte hele løsningen og entreprenøren priser alle postene i tilbudsgrunnlaget. Dette innebærer at Bane NOR har fullt ansvar for alle prosjekterte løsninger og entrepreprenørens ansvar er mer begrenset.

Prislapp
Nykirke-Barkåker prosjektet er et godt eksempel på hvordan Bane NOR jobber med å finne kostnadsreduserende løsninger, uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet. I løpet av planleggingsprosessen har prosjektkostnaden blitt redusert med ca. 900 millioner kroner til ca. 6 mrd. kroner, takket være mye jobb med optimalisering av linja med tanke på kostnader. Flere av tunnelene er blant annet kortet ned for å få ned kostnaden.  

Se 3D animasjon av prosjektet her: