Endring av reguleringsplanen for Solerødveien

Vi må endre litt på planene for omleggingen av Solerødveien i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor. Derfor varsler vi nå reguleringsplanendring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR OMREGULERING AV TRASÉ FOR SOLERØDVEIEN i HORTEN KOMMUNE PlanId 0701 00401-E1

I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsler Bane NOR oppstart av planarbeid for omregulering av trasé for Solerødveien i Horten kommune i forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Reguleringsplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker ble vedtatt i juni 2018. I forbindelse med detaljprosjekteringen av jernbaneanlegget er det avdekket behov for å justere den regulerte traseen for Solerødveien øst for ny jernbanebru.

Omreguleringen gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, varsling, endring og oppheving av reguleringsplan. Bane NOR og Horten kommune er enige om at omreguleringen kan gjennomføres med enkel planbehandling uten offentlig høring og ettersyn, om ikke vesentlige opplysninger fremkommer i varslingsperioden.

Hensikten med reguleringsendringen er å sikre en best mulig trasé for Solerødveien der den må legges om ved byggingen av nytt dobbeltspor.
I gjeldende reguleringsplan er ny trasé for Solerødveien lokalisert nordøst for eksisterende vei. Grunnundersøkelser har vist at den regulerte traseen for veien har krevende grunnforhold. Bane NOR ønsker derfor å flytte veien nordover, til et område med bedre grunnforhold. Det er denne traseen som inngår i varslet omregulering.

Planområdet for varsel om oppstart av reguleringsarbeid
Området det varsles regulering for er markert med sort stiplet linje på kartet under. 

Varslingskart annonse 790.jpg

Se detaljkart i PDF. Grunnen til at det står "foreløpig" på detaljkartet, er at dette er et forslag til trase, skissert opp i forkant av planprosessen. Gjennom reguleringsplanprosessen kan det komme både innspill og ny kunnskap som medfører behov for justeringer.

Innenfor området vil det være formålene kjørevei, annen veigrunn grøntareal, landbruks-, natur-, og friluftsformål i tillegg til midlertidig rigg- og anleggsområde som inngår i endringen.
Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon.
Den strekningen av dagens Solerødvei som erstattes av ny vei, er regulert til landbruks-, natur-, og friluftsformål. Her vil asfalten fjernes og strekningen bli grusvei.

Omreguleringen vil føre til endringer i eksisterende plan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, planID 0701 00401.
Som del av arbeidet med optimalisering av traseen har Bane NOR hatt dialog med utvalgte offentlig etater og grunneiere. Dialogen har foreløpig ikke avdekket vesentlige konflikter.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 15. september 2019 til enten:
unb@banenor.no
• Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 HAMAR
• Horten kommunes kartportal

Merknader merkes med:
«PlanId 0701 00401-E1, Dobbeltspor Nykirke-Barkåker, omregulering Solerødveien».

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen, v/ Torbjørn Landmark
torbjorn.landmark@banenor.no