Reguleringsplanene for Nykirke-Barkåker vedtatt i alle de tre kommunene

19. og 20. juni 2018 behandlet Horten, Re og Tønsberg kommuner reguleringsplanene for bygging av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Planene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene.


-Vi må bare berømme kommunene for innsatsen og for en effektiv planprosess, sier prosjekteringsleder Torbjørn Landmark og planleggingssjef Elsebeth Anicken Bakke. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR.


Planene som er vedtatt omhandler nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg). Dette er en strekning på totalt 13,6 kilometer, med ny stasjon litt sør for Skoppum, ved Viulsrød. Dette blir en stasjon med stor innfartsparkering og gode forbindelser både til bilveier og gang- og sykkelveier.Viktig brikke
Prosjektet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet og skal legge til rette for flere avganger og kortere reisetid. På Vestfoldbanen gjenstår det å bygge Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen for å få dobbeltspor hele veien fra Tønsberg til Oslo.

Viktige vedtak
-Vedtakene er viktige for å rekke investeringsbeslutning i 2019 og ferdigstillelse i 2024, sier en lettet planleggingssjef, Elsebeth Anicken Bakke. Hun har fulgt prosjektet gjennom ild og vann siden planprogrammet ble fastsatt i 2014.

Høyt tempo – men god kvalitet
Siden 2014 har Bane NOR jobbet intenst med Nykirke-Barkåker, i tett samarbeid med de tre berørte kommunene. Kommunedelplanen, der trasévalget ble gjort, ble vedtatt i oktober 2016. Reguleringsplanen ble altså vedtatt av kommunene juni 2018.

-Det har vært en effektiv prosess, men det har aldri gått på bekostning av innholdet i planen. Vi har hatt hyppige arbeidsmøter med fagfolk i kommunene og andre etater for å oppdage og løse mulige problemer i startgropa. Vi har også hatt spesielt flinke rådgivere, berømmer Bakke.

Tidlig medvirkning
Prosjektet var tidlig ute og inviterte omgivelsene til å komme med innspill, gjennom samarbeidsgruppemøter med etater, interesseorganisasjoner, lag, foreninger osv.
I tillegg ble det avholdt åpne informasjonsmøter for alle som var interessert.

-Fordelen er at vi fikk mange verdifulle innspill i tidlig planfase, noe som gjorde at vi kunne gjøre justeringer. For eksempel fant vi en løsning for å opprettholde viktige skiløyper, forteller Bakke.

Hva skjer nå?
-Når protokollene er ferdige, annonseres planvedtaket. Da er det en formell frist på noen uker for eventuelle klager på planvedtaket, forteller Bakke.
Det er flere aktiviteter som bare venter på formell godkjenning før de kan settes i gang:
Grunnerverv, arkeologiske utgravinger og forberedende hogst.
-Vi må hogge noe skog for de arkeologiske utgravningene, men selve «hoved-hogsten» starter ikke før til høsten, forteller Anders Dahl Johansen, prosjektsjef.

Flere milepæler
-Den største milepælen nå er at Stortinget beslutter å bevilge penger til prosjektet sommeren 2019, konstaterer prosjektsjefen. Prosjektet må gjennom mange flere interne prosesser før det kommer dit, pluss at Bane NOR parallelt utarbeider kontrakter for utførelse.

Kort om prosjektet
13,6 km dobbeltspor
Ny stasjon sør for Skoppum
Lett tilgjengelig fra rv. 19
Tilknyttet gang- og sykkelvei
Fire tunneler
Total tunnellengde 5,3 km.
To bruer
Fire beredskapsplasser
Tre rømningstunneler
Tilkobling mot Kopstad godsterminal
Mulig byggestart 2018/2019.
Planlagt ferdigstillelse 2024.