«Det er NÅ dere må levere innspill»

Dette var kanskje det viktigste budskapet fra Horten, Re og Tønsberg kommuner og Bane NOR under informasjonsmøtet på Bakkenteigen 8. mars 2018. Det er nå en måned igjen av den offentlige høringen av planene for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var på ingen måte fullsatt sal under informasjonsmøtet på Bakkenteigen, kanskje fordi det har vært så mange  informasjonsmøter tidligere. Alle foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

I og med at kommunene har lagt reguleringsplanen for Nykirke-Barkåker ut på høring, er dette nå definert som kommunenes planer. Bane NOR var invitert for å redegjøre om de mer tekniske sidene ved tiltaket.

Det var ordføreren i Horten, Are Karlsen, som ønsket velkommen til informasjonsmøtet.
Han oppsummerte historikken og forklarte hvor i planprosessen denne
reguleringsplanen nå er.
-Å bygge infrastruktur gir alltid kostnader og utfordringer for noen. På
Nykirke-Barkåker er det færre berørte, men det er like betydningsfullt for de
som blir berørt, understreket Karlsen.

 

 

 

 


Lasse Henriksen, plansjef i Horten kommune, redegjorde for hva kommunestyret hadde tatt med i reguleringsplanen som tillegg, og om prosessen med innspill til Re kommunes behandling av saken. -I dag ligger stasjonen i Re kommune, men vi antar at den blir en del av Horten kommune, forklarte Henriksen. På tampen av møtet oppfordret plansjefen de som ville gi innspill om å bruke postmottak-e-posten, og ikke sende direkte til saksbehandlerne.

 

 

 

 

Vera Irene Gjersøe, saksbehandler fra Horten kommune, fortalte om selve
reguleringsplanen.
–Dette er en svært kompleks plan. Deponier og dobbeltspor fremmes som én plan, ikke to, sa Gjersøe.
Reguleringsplanen har tre vertikale nivåer: Under bakken, på bakken og over
bakken. Den har med sikkerhets- og restriksjons-soner og rigg- og
anleggsområder.
-Denne reguleringsplanen opphever andre, tidligere reguleringsplaner der disse
overlapper hverandre, fortalte Henriksen. På tampen av møtet informerte Gjersøe om at alle innspill til planen skal
leveres skriftlig, men at det ikke er noen formkrav eller skjema for dette. Hun oppfordret de som trengte hjelp om å kontakte kommunene eller Bane NOR.
-Hvis dere vil ha et møte med oss i kommunen er det fint om dere avtaler tid på forhånd. Dette er siste gang dere kan uttale dere, så ikke vent, tiden er NÅ, understreket Gjersøe.

 

 

 

StåleSørensen har behandlet saken på vegne av Tønsberg og Re kommuner.
­-Tønsberg er vertskommune for Re, derfor er det lagt opp slik, forklarte
Sørensen.
-Det er bare ett, foreslått deponiområde i Tønsberg kommune, og dette er
beregnet på løsmasser. Vi har også hatt en del kommentarer til utformingen av
viltovergangen, samt konkretiseringer av bestemmelser vedrørende LNF, sa
Sørensen. Han forklarte at Re kommune hadde satt rekkefølgekrav om at det skal bygges parkeringshus.
I tillegg hadde de tatt inn en del konkretiseringer av bestemmelser vedrørende
LNF, tilsvarende som Tønsberg kommune. Disse var også blitt anbefalt tatt inn av
politikerne i Horten.

 

 

 

 

Planleggingssjef i Bane NOR, Elsebeth Bakke,  presenterte Bane NOR sitt forslag.
-Det er fremdeles Bane NOR sitt mål at Nykirke-Barkåker skal ferdigstilles i 2024, sa Bakke. Hun understreket behovet Bane NOR har for å regulere områder til deponier.
-Foreløpige beregninger viser at det blir 900 000 kubikkmeter stein til overs. Vår målsetting er ikke å lagre overskuddsmasser i deponiene, vi forsøker å finne andre løsninger, men det er viktig at vi har sikkerhet for at vi kan håndtere overskuddsmassene, sa Bakke.

 

 

Sven Narum er rådgiverens oppdragsansvarlig for Nykirke-Barkåker, og han fortalte om
konsekvenser i anleggsperioden.
-På Kopstad blir det store inngrep mens trafikken går som normalt på E18 og
Kopstadveien. Begge disse veiene må legges om midlertidig. Imsbrua må stenges
for biltrafikk en periode, men den blir åpen for gangtrafikk.
Narum la ikke skjul på at det vil bli støyende arbeider med sprengning,
spunting, pigging og av- og pålessing i flere områder langs traseen.
-Vi klarer ikke å unngå enkelte overskridelser av T1442, men vi ser nå nærmere
på hvilke tiltak vi kan gjøre for støyutsatte boliger, sa Narum, og forsikret
at tiltakene i størst mulig grad skal utføres før anleggsstart. Det meste av
arbeidet vil foregå mellom 07-19, og det vil bli lite behov for nattarbeid. Det
vil kanskje unntaksvis bli behov for nattarbeid når man jobber med å legge om Rv
19 og E18, for å få minst mulig stengt vei. Prosjektsjef Anders Dahl Johansen sa at det kan bli snakk om lengre
arbeidstider inne i tunnelene.

Det er gjort viktige grep for å få adskilt anleggstrafikken fra andre trafikantgrupper i lokalområdene. Det skal bygges anleggsveier, planskilte kryssinger og i ett tilfelle: gang- og sykkelvei (langs en del av Moskvilveien). Bane NOR holder fortsatt på med registreringer av ymse slag. Bygningsbesiktigelser legges så tett opp mot anleggsstart som mulig. -Vi har stort fokus på ytre miljø, sa Narum.

Noen av spørsmålene fra salen - og svarene

 Benn Solem var først på banen med sine spørsmål. Han representerte velforeningen i Åsgårdstrand og hadde spørsmål omkring hvor mange fra Tønsberg som var forventet å bruke den nye stasjonen, og hva som var forventet å bli de viktigste tilfartsveiene. Bane NOR sa at det er antatt at riksvei 19 og Adalsveien blir naturlige valg.
-En del beboere nord for Tønsberg vil muligens trekke nordover. Det er gjort trafikkberegninger, men samfunnsutviklingen kan påvirke tallene, svarte Narum. Karlsen innskjøt at han tror stasjonen vil bli mye brukt, også av folk fra Tolvsrød og Ringshaug. Han opplyste om at Asplan Viak jobber med en trafikkanalyse for Horten kommune, og at denne kanskje vil gi noen svar.

 

 

En representant for Jordvern Vestfold lurte på hva som vil skje med den gamle traseen når den nye tas i bruk, og hvorfor etterbruken ikke var tatt inn i reguleringsplanen. Bane NOR forklarte at den gamle traseen tilhører Bane NOR Eiendom, og at etterbruk ikke er en del av prosjektet. Det er startet en prosess med Bane NOR Eiendom og kommunene på det med etterbruk.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor parkeringsplassen til den nye stasjonen var lagt til vestsiden av stasjonen. Bane NOR svarte at dette blant annet hadde med avstand til Adalsborgen og med sikker trafikkavvikling å gjøre, både i anleggsfasen og permanent situasjon.

På spørsmål vedrørende nydyrking og balanse i planen, svarte Bane NOR at nydyrking reguleres av et eget regelverk. Sørensen kommenterte at det er et ønske fra kommunene at summen skal gå i null, men at denne prosessen kommer i etterkant.

-Vil det bli fraktet gods på banen, og hvor skal denne i så tilfelle losses og lesses?
-Konseptet per i dag er at Nykirke-Barkåker dimensjoneres for gods i avvik, det vil si når Sørlandsbanen er stengt, og for lokalt gods fra Kopstad og nordover, svarte Bakke.
-Det er sendt brev til statsråden med ønske om helhetlig tankegang omkring Kopstad godsterminal, opplyste Karlsen.

En av de nærmeste naboene til anlegget lurte på om det var aktuelt å støyskjerme høytliggende boliger nær anleggsområdet. Bane Nor svarte at man nå starter arbeidet med å vurdere lokale støytiltak.

Det ble stilt spørsmål ved om det var satt av nok ladeplasser til el-biler, med tanke på at det stadig blir flere. Ordføreren sa at det var vanskelig å spå utviklingen, kanskje kommer det andre energiformer, kanskje blir batteriene bedre så man må lade sjeldnere.

En nabo på Viulsrød lurte på om det skulle spuntes eller pæles der.
Bane NOR sa at det måtte pæles for betongkulverten på en kort strekning. Brukarene på begge sider av rv. 19 settes på fjell.

En grunneier får anleggsarbeidene til Skottåstunnelen tett på,  og var bekymret for om entreprenører eller leverandører kommer til å snik-kjøre på Føskeveien. Bane NOR svarte at entreprenørene kommer til å få kontraktfestet at de ikke skal bruke Føskeveien eller Pauliveien til anleggstrafikk.

Det ble stilt spørsmål vedrørende status for Adalsveien, om den skulle utbedres.
Bane NOR svarte at dette måtte tas opp med vei-eier eller kommunen. Ordføreren viste til at de venter på den tidligere omtalte trafikkanalysen, men at det alltid er et spørsmål om prioriteringer.

Ordfører Are Karlsen fikk det siste ordet i møtet, og brukte det til å konstatere at både kommunen og Bane NOR er opptatt av at berørte parter skal behandles ordentlig.  

Horten kommunes presentasjon

Bane NOR sin presentasjon