Dagsonene

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dagsonen mellom Tangentunnelen og Kopstadtunnelen
Eksisterende bergskjæring ved Bollerud, rett sør for Tangentunnelen utvides. Bergmassene benyttes til oppbygging av jernbanefylling i den eksisterende bekkedalen rett sør for Bollerud. For å ivareta områdestabiliteten ved jernbanefyllingen etableres en motfylling inn mot banen på begge sider.


Profil av banen for bergskjæring ved Bollerud

Dagsonen mellom Kopstadtunnelen og Skottåstunnelen
Sør for Kopstadtunnelen, rett vest for Sletterødåsen ligger banen i en dyp jord- og bergskjæring. I sørenden av jordene på Moskvil går banen gjennom en kombinert jord- og bergskjæring før den kommer ut på jordene ved gården Skaug. På jordet vest for gården Skaug ligger banen i en jordskjæring med skråningshelning 1:2 på begge sider av sporet.

Profil av banen nord for Skaug mot Skottåstunnelens nordre portal, sett mot sør

Dagsonen mellom stasjonsområdet og Gråmunktunnelen
Sør for stasjonsområdet ligger banen på fylling eller i jordskjæring med noen mindre bergskjæringer.  Det etableres et servicespor for Bane NOR i sørenden av stasjonsområdet.

Dagsonen mellom Gråmunktunnelen og Barkåker
Sør for Gråmunktunnelen ligger banen delvis med lave berg- og jordskjæringer og delvis på lave fyllinger. Flere steder vil kryssende sidebekker til Sverstadbekken måtte legges om under og langs spor.