Ny stasjon

Den nye stasjonen skal ligge litt sør for Skoppum og får adkomst direkte fra rv. 19. Det blir innfartsparkering som kan bygges ut til å romme ca. 600 biler, selvfølgelig med el-bil- og HC-plasser.

Kollektivtrafikk, personbiler og myke trafikanter holdes adskilt, av hensyn til trafikksikkerheten og trafikkavviklingen.
Jernbanestasjonen kobles opp mot eksisterende gang- og sykkelveinett, både mot øst og vest. Med gang- og sykkelvei i trygg, planfri kryssing over rv. 19, og med både sykkelparkering under tak og sykkelhotell, er det lagt til rette for at folk kan komme seg til stasjonen uten å bruke bil. 

 

Det er også tilrettelagt for overgang mellom transportformer, med «kiss & ride» og plasser for både buss og taxi tett opp til hovedinngangen.

 

Universell utforming
Det blir både trapper, ramper og heis til hver plattform. Det blir toaletter, billettautomater, informasjonstavler og lignende i undergangen, og det settes av plass til venterom og kiosk mot vest.

Skjermet mot vær og vind
Det blir tak over både ramper, trapper, heiser og plattformer.  Det er lagt inn to oppvarmede venterom (i glass) på plattform for nordgående tog, og ett på plattform for sørgående tog. I tillegg er det satt av areal for et område med klimabeskyttelse på plattform for sørgående tog.