Deponier

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

(Bane NORs forslag til reguleringsplan)

Utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker er beregnet å gi et masseoverskudd av både stein- og løsmasser, til tross for omfattende gjenbruk i bygging av anlegget. Erfaringer fra andre jernbaneprosjekter har vist at det ofte er en utfordring å få avsetning på overskuddsmasser. For å sikre en forutsigbar og effektiv anleggsgjennomføring med tanke på fremdrift, kostnader og påvirkning av omgivelsene, er Bane NOR avhengig av å sikre arealer med tilstrekkelig deponikapasitet i forkant av anleggsstart. Dette for å sikre en forsvarlig anleggsgjennomføring. Bane NOR vil, parallelt med planarbeidet og i anleggsfasen, arbeide for å sikre at overskuddsmasser av stein, i den grad det er praktisk, økonomisk og miljømessig forsvarlig, benyttes til andre samfunnsmessige formål enn deponi.

Usikkerhet
Det er gjennomført masseberegninger, men det er likevel en viss usikkerhet knyttet til hvor stort masseoverskudd dobbeltsporutbyggingen vil generere. Hvordan anlegget gjennomføres og hvilken kvalitet steinmassene har som byggeråstoff vil være med på å styre hvor stor andel som vil kunne benyttes i anlegget, både til permanente og midlertidige fyllinger, veier, riggområder mm. For steinmassene er det ikke avklart om, og eventuelt hvor stor andel av massene som vil avhendes og fraktes ut av anlegget for alternativ bruk. Andelen matjord med tilhørende undergrunnsjord som genereres vil også påvirkes av hvordan anlegget gjennomføres. Andelen jordmasser som vil kunne benyttes til etablering av dyrka mark vil endelig avklares i forbindelse med anleggsgjennomføringen.

Fastsatt planprogram beskriver fem deponiområder: D1, D3B, D7, D13 og D18. Disse er markert med gult på kartet.

Alle er lokalisert langs dobbeltsportraseen fra Fegstad i nord til Barkåker i sør.
For å begrense massetransporten og skåne miljøet, samtidig som effektiv anleggsdrift ivaretas, er det behov for deponi for tunnelstein både nord og sør for rv. 19. Fire av deponiområdene ligger i Horten kommune mens ett er i Tønsberg.

Deponi D1, D7, D13 og D18 er foreslått regulert. Beregninger viser at det ikke er behov for deponi 3B, og dette deponiet utgår i den videre planprosess.

Vil du vite mer? Alle dokumentene ligger på siden «Reguleringsplan»