Varsel om utvidet planområde

Oppstart av reguleringsplanarbeid for dobbeltspor Nykirke-Barkåker ble varslet 28. november 2016. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Bane NOR utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Utvidelsen av planområdet vil ikke ha betydning for planprogrammet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

PLANID 0701 00401, I HORTEN KOMMUNE
PLANID 0704 20160146, I TØNSBERG KOMMUNE
PLANID 0716 20160037, I RE KOMMUNE

Formålet med planen er å regulere arealer til jernbaneanlegget og tilhørende deponiområder, samt riggområder og anleggsatkomster. Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon. Detaljert planlegging og prosjektering av jernbaneanlegget og de tilhørende rigg- og anleggsområdene har ført til økt kunnskap om hvilke arealer som vil berøres av anlegget.

Planområdet er justert, og hovedsakelig redusert, for å begrense permanent og midlertidig beslag til kun nødvendig areal for å få gjennomført anlegget. For noen begrensede områder har det vist seg at den mest optimale løsningen krever arealer som ligger utenfor varslet planområde.Disse områdene (nummererte røde markeringer i kartet) tilleggsvarsles nå. Berørte grunneiere mottar varsel pr. brev som ble postlagt 5. oktober.
Klikk på kartet for å få større kart som også viser eiendomsgrenser. Illustrajon: Vianova

Det gjøres oppmerksom på at hoveddelen av utbyggingen vil bli gjennomført uten byggesaksbehandling og nabovarsling etter plan- og bygningsloven. Dette følger av forskrift om byggesaksbehandling § 4-3.

Merknader til planarbeidet merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker, utvidet planområde» og planId. og sendes skriftlig innen 8. november 2017 til enten:

En kopi av merknaden sendes til enten:  

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Bane NOR v/ Torbjørn Landmark, torbjorn.landmark@banenor.no