Registrering av planteskadegjørere

I forbindelse med planlegging av nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, er det behov for registrering av planteskadegjørere i dyrka mark, for å unngå fare for spredning i forbindelse med anleggsarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hønsehirse er en av plantene som NIBIO skal kartlegge, når de skal registrere planteskadegjørere. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Bane NOR skal gjennomføre registreringer av planteskadegjørere i dyrka mark som blir berørt av selve Floghavre slekter på vanlig havre, men regnes som et ugress i Norge. Mye floghavre i åkeren fører til redusert avling. Foto: Erling Fløistad, NIBIO
jernbanelinjen, eller av midlertidige inngrep; slik som anleggsbelter, anleggsveier, deponier, rigg o.l.  Langs jernbanetraseen vil det gjøres registreringer i en avstand på ca. 100 meter på hver side av traseens midtlinje. Det er ikke behov for å gjøre registreringer i dyrka mark over bergtunnel.

NIBIO- Norsk Institutt for Bioøkonomi- vil gjennomføre registreringene på vegne av Bane NOR.  Det skal kontrolleres for floghavre og hønsehirse på kornarealer. Kontrollen gjøres til fots i åkeren, tilsvarende som ved vekstkontroll av såvare.  På jordbruksareal med andre vekster vil det gjøres en vurdering i felt på hvorvidt det er aktuelt å undersøke arealer nærmere med hensyn til floghavre og hønsehirse. Det vil tas jordprøver for analysering av potetcystenematod (PCN) på alle arealer. 

Berørte grunneiere er varslet pr. brev og NIBIO vil ta kontakt med grunneiere 1-2 dager før tiltredelse. Planlagt oppstart er i månedsskiftet juli/august 2017.

Kontaktperson Bane NOR
Rikard Lund, tlf. 938 03 979, rikard.lund@banenor.no