Mye småfisk i bekkene

Fiskeundersøkelsen som Nykirke-Barkåker prosjektet har satt i gang, har vist at det er sjøørretunger i flere av bekkene som er undersøkt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR startet å kartlegge fisk i bekker  som berøres av Nykirke-Barkåker prosjektet, 25. august.
NIBIO Sjøørretunger i Sverstadbekken Foto: Ingar Aasestad/NIBIOsom utfører fiskeundersøkelsen på vegne av Bane NOR melder at undersøkelsen har gått veldig bra, og at det ble påvist god tetthet av sjøørretunger på to stasjoner i Sverstadbekken og en stasjon i Undrumsdalsbekken. Størstetetthet av  sjøørretunger ble funnet i Sverstadbekken med 180 fisk/100 m2.  

I Adalselva nedstrøms Vikveien ble det ikke påvist fisk ved enkelt overfiske, men elva var dyp og vanskelig å fiske. For et sideløp til Bondalsbekken ble det observert noen få små ørreter, som ikke lot seg fange. Det synes å være en tynn bestand av bekkeørret i denne bekken, noe som ikke har blitt registrert tidligere. NIBIO skal gjennomføre enkelt overfiske her en gang til for å bekrefte at det var ørret som ble observert. I tillegg vil de gjennomføre enkelt overfiske øverst i Kopstadbekken, men forventer at bekken er fisketom på denne strekningen.

Resultatene fra undersøkelsen rapporteres samlet når resterende undersøkelser er gjennomført. Fiskeundersøkelsene er en del av forundersøkelsene før utbygging starter. Tilsvarende vil det gjennomføres etterundersøkelser når anlegget er ferdig. Eventuelt også underveis i anleggsperioden.