Grunnundersøkelser våren 2017

Bane NOR må foreta flere grunnundersøkelser i og langs den nye traseen til dobbeltsporet som er under planlegging mellom Nykirke og Barkåker. Vi starter grunnboringer i uke 12 og fortsetter utover våren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Borerigg under arbeid. Foto: NGI

Opplysningene er nødvendig for å kartlegge avstand til fjell, og for å kartlegge svakhetssoner i fjellet der tunnelene skal gå. Dette er opplysninger som blant annet brukes for å bestemme konkret plassering for tunnelenes overgang fra løsmasse til fjell.

Det blir to typer undersøkelser. Grunnboringer og seismiske undersøkelser.

Seismiske undersøkelser
Seismiske undersøkelser brukes for å finne ut hvilken bergkvalitet fjellet har og for å kartlegge svakhetssoner. Vi starter med seismiske undersøkelser over tunnelene, nærmere sommeren. Denne undersøkelsen utføres ved at det strekkes ut kabler på overflaten, så slår man med slegge for å lage lydbølge. Lydbølgenes hastighet blir registrert og gir grunnlag for å kartlegge og tolke fjellkvaliteten.Seismiske undersøkelser er ikke særlig plagsomme for omgivelsene.

Grunnboringer
Grunnboringene starter opp i uke 12. Grunnboringene blir utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på vegne av Bane NOR, og grunneierne har blitt varslet i forkant via brev fra NGI. På noen av stedene kan det være litt slingringsmonn mht. tidspunkt, ta kontakt med Henning Liverød henning.liverod@banenor.no hvis dere ønsker å flytte tidspunkt.

Fakta om boreriggene
NGI benytter beltegående borerigger til å utføre sonderinger, prøvetaking og feltmålinger. En slik borerigg er to meter bred, fem meter lang og veier med alt utstyr ca 8 tonn. Den er utstyrt med et bortårn som reises opp ved boring og er 5,5 meter høyt. Beltene er ca 0,5 meter brede og av gummi med stålkammer. Støynivået ved normal kjøring er omtrent som en vanlig traktor.

Grunnboring gjøres ved at boreriggen borer ned i bakken, med tynne stålstenger påmontert en borespiss. Borehullene blir 45 mm i diameter. I tillegg kan det være behov for å kjøre ut en vannvogn til bruk under boringene. Arbeidstiden til entreprenøren er fra 07.00 til 19.00.
Grunnboringer gir både støy og vibrasjoner. Det er vanskelig å si hvor lang tid hver boring på hvert punkt tar, det kommer an på grunnforholdene. 

Avtaler
Før arbeidene starter tar NGI/Bane NOR kontakt med grunneier. Vi må registrere eventuelle kabler, vannledninger og lignende, og undersøkelsesstedet måles inn. Det kan avtales befaring dersom grunneier ønsker dette. Undersøkelsene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. Dette gjelder også med hensyn til plassering av undersøkelsesstedet. Eventuell flytting, bruk av mulige atkomstveier, og andre relevante opplysninger kan avtales med lederen for feltarbeidet.

Skogrydding
Enkelte steder kan det bli behov for enkel skogrydding for å komme til med utstyret. Dette avtales nærmere.

Eventuelle skader
Hvis undersøkelsene skulle føre til skader, vil Bane NOR rette opp dette snarest mulig. Ved ulemper på eiendommen, som kan medføre økonomisk tap, kan det kreves erstatning fra Bane NOR.

Arkeologiske forundersøkelser
De arkeologiske forundersøkelsene som ble påbegynt våren 2016, vil sluttføres våren 2017. I perioden 15. mars til 15.mai blir det gjort undersøkelser med georadarmåling. Les mer her. 

Kontaktpersoner i Bane NOR
Rikard Lund, grunnerverver, mobil: 938 03 979  rikard.lund@banenor.no
Henning Liverød, oppfølging grunnundersøkesler mobil: 413 20 280, henning.liverod@banenor.no
Stein Harneshaug, oppfølging grunnundersøkelser mobil: 975 64 546, stein.harneshaug@banenor.no